Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Hexagon otevřel nové ISO certifikační středisko v Praze

Středa, 06 Květen 2020 11:36

Tags: Absolute Tracker | Certifikace | Hexagon MI | ISO | ISO 17025 | Leica | Praha

Absolute-Tracker-ISO-certification-Prague-2019Osvěd­če­né ser­vis­ní stře­dis­ko He­xa­go­nu v Praze nyní na­bí­zí kom­plet­ní cer­ti­fi­ka­ci ISO 17025 pro sys­témy Ab­so­lu­te Trac­ker z nově akre­di­to­va­né la­bo­ra­to­ře. Praž­ské ser­vis­ní stře­dis­ko di­vi­ze Ma­nu­factu­ring In­tel­li­gen­ce spo­leč­nos­ti He­xa­gon nyní ofi­ci­ál­ně na­bí­zí kom­plet­ní re­cer­ti­fi­kač­ní služ­by ISO 17025 pro la­se­ro­vé sle­do­va­cích sys­témy. Tato nově akre­di­to­va­ná la­bo­ra­toř zvy­šu­je stá­va­jí­cí glo­bál­ní ka­pa­ci­tu spo­leč­nos­ti He­xa­gon pro cer­ti­fi­ka­ci ISO 17025 a dále roz­ví­jí je­jich cíl roz­vo­je je­jich lo­ka­li­zo­va­ných slu­žeb a pod­po­ry in­frastruk­tu­ry pro uži­va­te­le la­se­ro­vých trac­ke­rů po celém světě.

Opě­tov­ná cer­ti­fi­ka­ce za­ří­ze­ní je kom­plex­ní, ale ži­vot­ně dů­le­ži­tá služ­ba pro uži­va­te­le všech sou­řad­ni­co­vých mě­ři­cích sys­té­mů (CMS), která jim umožňuje za­jis­tit tr­va­lou přes­nost je­jich údajů v sou­la­du s ce­lo­svě­to­vě uzná­va­ným a plně sle­do­va­tel­ným stan­dar­dem. Cer­ti­fi­ka­ce ISO 17025 pro la­se­ro­vé sle­do­va­cí sys­témy za­hr­nu­je řadu testů, které ro­ze­bí­ra­jí všech­ny schop­nos­ti za­ří­ze­ní, včet­ně sle­do­va­tel­né­ho přes­né­ho sní­má­ní a testů op­tic­ké stup­ni­ce, stan­dard­ní­ho po­rov­ná­ní frek­ven­ce mě­ři­če vzdá­le­nos­ti a velmi vy­so­ce přes­ných mě­ře­ní po­mo­cí na­in­sta­lo­va­ných li­ne­ár­ních sys­té­mů.
Cer­ti­fi­ka­ce ISO 17025 je k dis­po­zi­ci pro řadu la­se­ro­vých sle­do­va­čů CMS od He­xa­go­nu, včet­ně pro­duk­tů Leica Ab­so­lu­te Trac­ker AT960 s Leica Ab­so­lu­te Scan­ne­ry LAS a LAS-XL, Leica T-Scan 5 a Leica T-Probe, stej­ně jako Leica Ab­so­lu­te Trac­ker AT403, Leica B-Probe a Leica Ab­so­lu­te Trac­ker AT930.
Re­cer­ti­fi­kač­ní služ­by pro trac­ke­ry v Praze jsou pro zá­kaz­ní­ky s la­se­ro­vý­mi sle­do­va­či glo­bál­ně do­stup­né pro­střed­nic­tvím kon­tak­tu s ja­kým­ko­li míst­ním zá­stup­cem He­xa­go­nu. Cen­t­rum je také ote­vře­no pro přímé pod­ni­ká­ní lo­kál­ních tře­tích stran ve střed­ní Ev­ro­pě. Akre­di­ta­ci pro la­bo­ra­toř v Praze za­jiš­ťo­val Český in­sti­tut pro akre­di­ta­ci.


Mohlo by vás zajímat: