Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Jak nové technologie přetvářejí CNC obrábění

Autor článku: Redakce   
Úterý, 16 Duben 2024 22:29

Tags: CNC | Hexagon MI | Inovace | Obrábění | Technologie | Výrobní efektivita

ilustracni obr-2416Ná­sle­du­jí­cí člá­nek jsme pře­vza­li z pří­spěv­ku Duša­na Liba ze spo­leč­nos­ti Pim­pel na síti Lin­ke­dIn. Autor je zku­še­ný ma­na­žer s pro­ka­za­tel­nou praxí v oboru stro­jí­ren­ství nebo prů­mys­lo­vé­ho in­že­nýr­ství. Po­má­há zá­kaz­ní­kům s di­gi­ta­li­za­cí stro­jí­ren­ské vý­ro­by svou zna­los­tí CAM soft­wa­ru, Prů­mys­lu 4.0, Smart Fac­to­ry, po­čí­ta­čo­vé­ho čís­li­co­vé­ho ří­ze­ní (CNC), po­čí­ta­čem pod­po­ro­va­né­ho na­vr­ho­vá­ní (CAD), ří­ze­ní pro­de­je a vý­ro­by.

V éře ne­u­stá­lé­ho tech­no­lo­gic­ké­ho po­kro­ku je dů­le­ži­té zkou­mat, jak ino­va­ce mohou trans­for­mo­vat tra­dič­ní vý­rob­ní pro­ce­sy. Zde jsou pří­kla­dy tech­no­lo­gií, které mo­men­tál­ně mění pra­vi­dla ve světě CNC ob­rá­bě­ní:

  1. Di­gi­tál­ní dvoj­ča­ta a stro­jo­vé učení: Vy­u­ži­tí di­gi­tál­ních dvoj­čat umo­ž­ňuje vy­so­ce přes­né si­mu­la­ce a op­ti­ma­li­za­ce pro­ce­sů, což vý­raz­ně sni­žu­je po­tře­bu fy­zic­ké­ho tes­to­vá­ní a zkou­še­ní. Tato tech­no­lo­gie umo­ž­ňuje fir­mám rych­le re­a­go­vat na změny ve vý­rob­ních pro­ce­sech a efek­tiv­ně im­ple­men­to­vat nové vý­rob­ní stra­te­gie. Pro­duk­ty jako CHEC­Kit­B4 in­te­gru­jí tuto tech­no­lo­gii, což zvy­šu­je vý­rob­ní efek­ti­vi­tu a sni­žu­je pro­voz­ní ná­kla­dy.
  2. Vy­spě­lé CAM sys­témy: ESPRIT EDGE po­sky­tu­je po­kro­či­lé ře­še­ní pro CAM pro­gra­mo­vá­ní, které zjed­no­du­šu­je celý pro­ces od ná­vr­hu po fi­nál­ní ob­rá­bě­ní. S tímto sys­té­mem mohou uži­va­te­lé snad­no pře­jít od kon­cepč­ní­ho de­sig­nu k fi­nál­ní vý­ro­bě, při­čemž sys­tém au­to­ma­tic­ky při­způ­so­bu­je pa­ra­me­t­ry ob­rá­bě­ní pro op­ti­mál­ní vý­sled­ky. Přes­nost a efek­ti­vi­ta, kte­rou ESPRIT EDGE na­bí­zí, trans­for­mu­je běžné ob­rá­bě­cí ope­ra­ce na vy­so­ce efek­tiv­ní pro­ce­sy.
  3. Mul­ti­tasking a syn­chro­ni­za­ce pro­ce­sů: In­te­gro­vá­ní více ope­ra­cí do jed­no­ho ob­rá­bě­cí­ho cyklu je nyní možné s mo­der­ní­mi CAM sys­témy, které pod­po­ru­jí mul­ti­tasking. Tato tech­no­lo­gie umo­ž­ňuje znač­né zkrá­ce­ní doby ob­rá­bě­ní tím, že efek­tiv­ně ko­or­di­nu­je pa­ra­lel­ní práci více ná­stro­jů. To vede nejen k ze­fek­tiv­ně­ní vý­ro­by, ale také k vý­znam­né­mu sní­že­ní ná­kla­dů na jed­not­li­vé díly.
  4. Spo­je­ní adi­tiv­ní a sub­trak­tiv­ní vý­ro­by: Kom­bi­na­ce 3D tisku a tra­dič­ní­ho ob­rá­bě­ní umo­ž­ňuje vý­ro­bu slo­ži­tých a přes­ných dílů, které by byly po­mo­cí tra­dič­ních metod ob­tíž­ně re­a­li­zo­va­tel­né. Tato me­to­da je ide­ál­ní pro vý­ro­bu ná­roč­ných pro­to­ty­pů a spe­ci­a­li­zo­va­ných kom­po­nent, kde každý de­tail je kri­tic­ký. Fle­xi­bi­li­ta a efek­ti­vi­ta to­ho­to pří­stu­pu ote­ví­rá nové mož­nos­ti ve vý­rob­ním prů­mys­lu.
  5. Vy­so­ko­rych­lost­ní ob­rá­bě­ní: Pro­fit­Mil­ling tech­no­lo­gie od ESPRIT EDGE umo­ž­ňuje vý­raz­ně rych­lej­ší ob­rá­bě­ní s pro­dlou­že­nou ži­vot­nos­tí ná­stro­jů. Tato me­to­da op­ti­ma­li­zu­je tra­jek­to­rie ná­stro­je pro mi­ni­ma­li­za­ci za­tí­že­ní a ma­xi­ma­li­za­ci rych­los­ti po­dá­vá­ní, což vý­znam­ně zvy­šu­je pro­duk­ti­vi­tu a sni­žu­je opo­tře­be­ní ná­stro­jů.

Jaké ino­vač­ní tech­no­lo­gie vy­u­ží­vá­te ve své firmě a jaké vý­ho­dy při­ná­ší?


Mohlo by vás zajímat: