Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

CAD Schroer uvedl novou generaci P&ID softwaru

Čtvrtek, 07 Květen 2020 09:50

Tags: CAD Schröer | DXF/DWG | M4 P&ID FX | P&ID | Potrubí | Verze 7.0 | Výkresy

PID software CAD Schroer-2019Nová verze 7.0 pro­fe­si­o­nál­ní­ho P&ID soft­wa­ru fir­my CAD Schroer op­ti­ma­li­zu­je snad­né vy­tvá­ře­ní P&ID – po­trub­ních a pro­ces­ních sche­ma­tic­kých vý­kre­sů. K dis­po­zi­ci je také mnoho no­vých mož­nos­tí při­způ­so­be­ní, které splňují po­ža­dav­ky zá­kaz­ní­ků. Soft­ware M4 P&ID FX na­bí­zí spo­leč­nos­tem pří­le­ži­tost po­vý­šit své P&ID ná­vrhy na pro­fe­si­o­nál­ní úroveň při skrom­ném roz­počtu. U verze 7.0 byla jako ob­vykle vě­no­vá­na zvlášt­ní po­zor­nost uspo­ko­jo­vá­ní po­třeb a po­ža­dav­ků zá­kaz­ní­ků a zá­ro­veň se soft­ware stal uži­va­tel­sky pří­vě­ti­věj­ším než kdy­ko­li před­tím.

Uži­va­tel vždy v po­pře­dí

M4 P&ID FX se stal osob­něj­ším. Díky nové verzi bylo mnoho ná­stro­jů op­ti­ma­li­zo­vá­no pro uži­va­tel­skou pří­vě­ti­vost a při­způ­so­be­no uži­va­te­lům. Nová verze po­má­há uži­va­te­lům ušet­řit spous­tu času na je­jich kaž­do­den­ních úko­lech. Kromě ob­lí­be­ných a zjed­no­du­še­ných ná­stro­jů pro ko­pí­ro­vá­ní mohou uži­va­te­lé nyní také upra­vo­vat atri­bu­ty pro svůj vlast­ní uži­va­tel­ský pro­fil tak, aby se pro sym­bol po­u­ži­ly jimi pre­fe­ro­va­né vý­cho­zí hod­no­ty. Ob­lí­be­né po­lož­ky zob­ra­zu­jí své vlast­ní vý­cho­zí hod­no­ty, což uži­va­te­lům navíc spe­ci­fi­ka­ci po­ža­do­va­ných atri­bu­tů usnadňuje. Tímto způ­so­bem získá každý uži­va­tel vlast­ní ná­vr­hář­ské po­stu­py.

Rych­lé opa­ko­va­né po­u­ži­tí exis­tu­jí­cích ná­vrhů

Verze 7.0 soft­wa­ru M4 P&ID FX na­bí­zí novou funkč­nost, která umožňuje vy­tvá­ře­ní a po­u­ží­vá­ní P&ID ještě rych­le­ji. Na­pří­klad části exis­tu­jí­cí­ho P&ID lze snad­no zko­pí­ro­vat pro opě­tov­né po­u­ži­tí v novém P&ID. Zko­pí­ro­va­né sym­bo­ly, pokud jsou vlo­že­ny do no­vé­ho P&ID, jsou au­to­ma­tic­ky zkon­t­ro­lo­vá­ny z hle­dis­ka kon­zis­ten­ce, a podle toho jsou upra­ve­ny je­jich jed­not­li­vé znač­ky sym­bo­lů. Díky tomu je opě­tov­né po­u­ži­tí částí stá­va­jí­cích ná­vrhů velmi rych­lé a snad­né.

Vy­tvá­ře­ní le­gend sym­bo­lů je­di­ným klik­nu­tím

U verze 7.0 lze k P&ID rych­le při­dat sym­bo­lu le­gen­du. Le­gen­da sym­bo­lů je au­to­ma­tic­ky ge­ne­ro­vá­na na zá­kla­dě sym­bo­lů po­u­ži­tých v P&ID. Tím se ušet­ří znač­né množ­ství času na pří­pra­vu kaž­dé­ho vy­tvo­ře­né­ho P&ID. Přes­né le­gen­dy sym­bo­lů jsou nyní do­stup­né na pouhé klik­nu­tí.

Vy­zkou­šej­te soft­ware a za­čně­te

CAD Schroer na­bí­zí bez­plat­nou zku­šeb­ní verzi spolu s roz­sáh­lý­mi video tu­to­ri­á­ly, které novým uži­va­te­lům umož­ní rych­lý start se soft­warem M4 P&ID FX. Kromě toho je soft­ware do­dá­ván s po­drob­nou do­ku­men­ta­cí krok za kro­kem pro další ná­vo­dů k po­stu­pu.

A mno­hem více: 2D CAD funk­ce a roz­hra­ní DXF/DWG

Kromě in­te­li­gent­ní funk­ce P&ID na­bí­zí M4 P&ID FX také ši­ro­kou škálu 2D ná­stro­jů pro 2D kres­le­ní. Tyto ná­stro­je lze také po­u­žít k vy­tvá­ře­ní a úpra­vám CAD vý­kre­sů. Roz­hra­ní DXF/DWG umožňuje snad­nou vý­mě­nu vý­kre­sů se zá­kaz­ní­ky a do­da­va­te­li.
Další in­for­ma­ce o M4 P&ID FX na­jde­te na www.cad-schroer.com.
Zažádat o zkušební verzi si můžete na TOMTO ODKAZU.


Mohlo by vás zajímat: