Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Výběrový program Choose&Go od 2VV

Pátek, 15 Květen 2020 12:49

Tags: 2VV | Choose&Go | HVAC | Stavebnictví | TZB | Výběrový program

ChooseGO-2020Par­du­bic­ká vý­rob­ní spo­leč­nost 2VV se již od roku 1995 vě­nu­je na­vr­ho­vá­ní a vý­ro­bě ener­ge­tic­ky úspor­ných za­ří­ze­ní v ob­las­ti vzdu­cho­tech­ni­ky. Dlou­ho­do­bě drží před­ní po­zi­ce v seg­men­tu dveř­ních vzdu­cho­vých clon a vý­znam­ným vý­rob­ním ar­ti­k­lem jsou také re­ku­per­ač­ní jed­not­ky. Výběr správ­né­ho vy­ba­ve­ní není snad­ný. Klí­čem k na­le­ze­ní správ­né­ho pro­duk­tu pro pro­jekt je v dneš­ním slo­ži­tém světě stan­dar­dů, úrov­ní účin­nos­ti a ne­u­stá­le se mě­ní­cích funk­cí dobrý vý­bě­ro­vý soft­ware. Pro tento účel do­dá­vá firma 2VV soft­ware Cho­o­se&Go, který umož­ňu­je vy­brat vhod­né vě­t­ra­cí a re­ku­per­ač­ní jed­not­ky nebo vzdu­cho­vé clony.

Pro­gra­mem lze pro­vá­dět kom­plex­ní vý­po­čet pa­ra­me­t­rů in­sta­la­ce pro zvo­le­né na­sta­ve­ní pro­voz­ních re­ži­mů.

2VV ne­u­stá­le re­a­gu­je na tren­dy a po­ža­dav­ky trhu, proto při vý­bě­ru vhod­né jed­not­ky je možné vy­u­žít nej­no­věj­ší verzi vý­bě­ro­vé­ho soft­ware Cho­o­se&GO, který díky za­da­ným pa­ra­me­t­rům vy­hod­no­tí nej­vhod­něj­ší ře­še­ní pro za­mýš­le­ný pro­jekt.

Nej­no­věj­ší verze vý­bě­ro­vé­ho soft­wa­ru Cho­o­se&Go po­sky­tu­je:

  • Re­ál­ná a spo­leh­li­vá data
  • Správ­ný výběr pro­duk­tu z řady vý­rob­ků 2VV
  • In­des­se GP, Stan­des­se XP, Ve­nesse AG
  • Venus AG
  • Přes­ný vý­po­čet hluku
  • Data SFP, SPI
  • Nový ex­port PDF
  • Ak­tu­a­li­zo­va­né tech­nic­ké listy

Vy­zkou­šej­te si novou verzi pro­gra­mu Cho­o­se&GO vy­žá­dá­ním na tomto od­ka­zu.


Mohlo by vás zajímat: