Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Přesné digitální kopie zboží startupu Precismo pro použití ve virtuální realitě

Pátek, 15 Květen 2020 14:45

Tags: 3D skenování | Nation 1 | Precismo | Reklama | StartUp | Virtuální realita | Zboží

Precismo-boty-2020Spo­leč­nost Pre­cismo síd­lí­cí po­blíž Prahy vy­vi­nu­la uni­kát­ní tech­no­lo­gii pro fo­to­re­a­lis­tic­ké 3D ske­no­vá­ní s vy­u­ži­tím au­to­nomní­ho ro­bo­ta. Kli­en­tům po­má­há pro­vo­zo­vat vir­tu­ál­ní ob­cho­dy, kon­t­ro­lo­vat kva­li­tu vý­rob­ků či tvo­řit re­klam­ní ma­te­ri­á­ly bez nut­nos­ti trá­vit dlou­hé ho­di­ny v ate­li­é­ru. Nyní zís­ka­la in­ves­ti­ci ve výši ne­ce­lých mi­li­on eur z fondu Nati­on 1, kte­rou chce vy­u­žít na zvy­šo­vá­ní ka­pa­cit i hle­dá­ní no­vých zá­kaz­ní­ků po celém světě. První pro­to­typ ro­bo­tic­ké­ho 3D ske­ne­ru vzni­kl již v létě roku 2017, kdy dva dlou­ho­le­tí přá­te­lé Mi­ko­láš Her­s­ko­vič a Zde­něk Gla­zer spat­ři­li pří­le­ži­tost v rych­le se roz­ví­je­jí­cím od­vět­ví vir­tu­ál­ní a roz­ší­ře­né re­a­li­ty.

S po­mo­cí úvod­ní in­ves­ti­ce od fondu Ko­o­peo Ven­tu­res za­ča­li takřka na ze­le­né louce vy­ví­jet sys­tém, jež umož­ňu­je plně au­to­ma­tic­ky na­ske­no­vat ja­ký­ko­liv před­mět, a jeho vý­sled­nou di­gi­tál­ní kopii ihned po­u­žít ve vir­tu­ál­ním světě.
Díky tomu mohou na­pří­klad fo­to­gra­fo­vé či re­klam­ní agen­tu­ry tvo­řit ex­te­ri­é­ro­vé sním­ky bez opuš­tě­ní po­hod­lí svého ate­li­é­ru. Fil­ma­ři po­u­ží­va­jí di­gi­tál­ní mo­de­ly při tvor­bě vi­zu­ál­ních efek­tů, pro­gra­má­to­ři a gra­fi­ci při vý­vo­ji po­čí­ta­čo­vých her i pro­fe­si­o­nál­ních apli­ka­cí. Mezi další po­ten­ci­ál­ní uži­va­te­le 3D ske­no­vá­ní patří e-shopy, které chtě­jí umož­nit zá­kaz­ní­kům pro­hléd­nout si zboží ve velké míře de­tai­lu, a to i na dálku.

Na­ku­po­vá­ní bez ri­zi­ka ná­ka­zy

Je to právě ak­tu­ál­ní kri­tic­ký ne­do­sta­tek kva­lit­ních 3D mo­de­lů, jež dlou­ho­do­bě trápí tvůr­ce filmů, apli­ka­cí či třeba vir­tu­ál­ních ob­cho­dů. Tech­no­lo­gie pro na­ku­po­vá­ní ve vir­tu­ál­ní re­a­li­tě jsou do­stup­né již ně­ko­lik let, ob­cho­dy však zatím ne­ma­jí své zboží pře­ve­de­no do plně di­gi­tál­ní po­do­by.
Pro­dej zboží ve vir­tu­ál­ní re­a­li­tě je při­tom jed­ním ze způ­so­bů, jak mohou ob­chod­ní­ci v době glo­bál­ní pan­de­mie i na­dá­le vy­dě­lá­vat. Hodí se zejmé­na u zboží, které si zá­kaz­ní­ci chtě­jí osa­hat a pro­hléd­nout zblíz­ka, bez ča­so­vé­ho presu.

Úspěch v Las Vegas

Startup se v lednu zú­čast­nil pres­tiž­ní tech­no­lo­gic­ké kon­fe­ren­ce CES 2020 a se svým ske­no­va­cím ro­bo­tem skli­dil úspěch u ná­vštěv­ní­ků a mírné pozdvi­že­ní u kon­ku­ren­ce.
Byla to právě vůle vy­kro­čit z řady prů­měr­ných ře­še­ní a na­bíd­nout špič­ko­vou kva­li­tu, co za­u­ja­lo fond Nati­on 1. Silná bu­dou­cí per­spek­ti­va byla jed­ním z dů­le­ži­tých aspek­tů, proč fond Nati­on1 pod­po­řil ske­no­va­cí tech­no­lo­gii část­kou, která je na ran­nou fázi u čes­kých startu­pů po­měr­ně vy­so­ká. Na práv­ní aspek­ty in­ves­ti­ce do­hlí­že­la ad­vo­kát­ní kan­ce­lář No­va­lia, která se jako jedna z mála na trhu dlou­ho­do­bě spe­ci­a­li­zu­je na startu­po­vý svět.

Úspo­ra pro au­to­mo­bil­ky i vý­rob­ce zbra­ní

Velké am­bi­ce má tak­též prů­mys­lo­vá di­vi­ze za­lo­že­ná v mi­nu­lém roce. Ta se za­mě­řu­je pri­már­ně na roz­voj ske­no­va­cích tech­no­lo­gií pro vý­rob­ce au­to­mo­bi­lů, le­ta­del či zbraňových sys­té­mů. Veš­ke­ré sní­ma­né před­mě­ty fotí ze sto­vek růz­ných úhlů, v růz­no­ro­dých svě­tel­ných pod­mín­kách a s po­u­ži­tím nej­kva­lit­něj­ší op­ti­ky, která je v sou­čas­nos­ti na trhu. Díky tomu se dají v 3D mo­de­lech ob­je­vit po­vr­cho­vé de­fek­ty a praskli­ny, které vý­rob­ci při ak­tu­ál­ně po­u­ží­va­ných op­tic­kých kon­t­ro­lách ne­ma­jí šanci od­ha­lit. Za­po­je­ní této po­kro­či­lé de­fek­to­sko­pic­ké me­to­dy do vý­rob­ních linek tak fir­mám fak­tic­ky vý­znam­ně sni­žu­je počet re­kla­ma­cí a v ko­neč­ném dů­sled­ku zna­me­ná úspo­ru ná­kla­dů.

Rok 2020 se pro Pre­cismo po­ne­se pře­de­vším ve zna­me­ní hle­dá­ní no­vých zá­kaz­ní­ků a ob­chod­ních pří­le­ži­tos­tí, včet­ně ote­ví­rá­ní dal­ších po­bo­ček po světě. Volné ske­no­va­cí ka­pa­ci­ty v tech­no­lo­gic­ké la­bo­ra­to­ři těsně za hra­ni­ce­mi Prahy jsou zatím k dis­po­zi­ci, ale to se může rych­le změ­nit.


Mohlo by vás zajímat: