Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Webinář CATIA 3DEXPERIENCE | Výhody oproti CATIA V5

Pondělí, 18 Květen 2020 08:56

Tags: 3DEXPERIENCE | CATIA | CATIA V5 | Technodat | Výhody | Webinar

Webinar Technodat-2021Znáte CAD soft­ware CATIA V5 nebo s ním do­kon­ce pra­cu­je­te? Sly­še­li jste už o CATIA 3DE­X­PE­RI­EN­CE, ale ne­ví­te, v čem je proti CATIA V5 jiná? Pře­cho­dem na nové verze se pře­sta­ne­te ome­zo­vat v kon­stru­o­vá­ní a uleh­čí­te si práci. Re­gis­truj­te se na we­bi­nář spo­leč­nos­ti Tech­no­dat „CATIA 3DE­X­PE­RI­EN­CE | Nové mož­nos­ti pro kon­struk­té­ry“, na kte­rém se do­zví­te při­da­né hod­no­ty této mo­der­ní CAD plat­for­my. V pro­gra­mu se se­zná­mí­te s da­ta­bá­zo­vým pří­stu­pem, mo­der­ním pro­stře­dím, no­vý­mi mo­du­ly, ži­vot­ním cyk­lem pro­duk­tu (sprá­vou dat), ma­nage­men­tem vel­kých se­stav a se sou­běž­ným na­vr­ho­vá­ním a spo­lu­pra­cí.

Webi­nář se koná ve čtvrtek 21. květ­na 2020 od 10 hodin a po­sky­tu­je ne­od­dis­ku­to­va­tel­né vý­ho­dy, ke kte­rým patří nu­lo­vé ces­to­vá­ní, ale i tak in­ter­ak­ce s před­ná­še­jí­cím, a pře­de­vším in­for­ma­ce pod­lo­že­né dlou­ho­le­tým know-how. Stačí mít k dis­po­zi­ci pří­stup na in­ter­net a VoIP. Před­po­klá­da­ný čas tr­vá­ní 30 minut, účast zdar­ma.

Re­gis­tro­vat se mů­že­te na TOMTO OD­KA­ZU.


Mohlo by vás zajímat: