Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

22minutový webinář Konstrukční data blízká i vzdálená

Úterý, 19 Květen 2020 14:38

Tags: 22minutový | Konstrukční data | MIloš Hrazdíra | PDM | SolidWorks | Webináře

Webinar Solidworks PDM-2021Ná­stroj pro sprá­vu dat So­lid­works PDM dis­po­nu­je ně­ko­li­ka způ­so­by vzdá­le­né­ho při­po­je­ní a vy­u­ži­tí cen­t­rál­ně spra­vo­va­ných dat spo­leč­nos­ti. V tomto webi­ná­ři se před­ná­še­jí­cí – Miloš Hraz­dí­ra – za­mě­ří na kli­en­ta Web2, který umo­ž­ňu­je pří­stup pro­střed­nic­tvím webo­vé­ho pro­hlí­že­če. V druhé části si s účast­ní­ky pro­jde mož­nos­ti práce s daty v čase, kdy se na­chá­ze­jí mimo firmu. Webi­nář bude vy­sí­lán v čes­kém ja­zy­ce v pátek 29. květ­na 2020 od 10:00 hodin a účast na něm je bez­plat­ná. Po jeho skon­če­ní bude ote­vřen pro­stor pro do­ta­zy.

ZA­RE­GIS­TRUJ­TE SE JIŽ DNES

Pokud vás za­u­ja­ly pro­duk­ty So­lid­works, mů­že­te po­žá­dat o bez­plat­nou pre­zen­ta­ci od pro­dej­ce ve svém okolí.


Mohlo by vás zajímat: