Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

M4 PLANT pro rychlý návrh rozsáhlých továren nebo závodů

Středa, 20 Květen 2020 12:06

Tags: CAD Schröer | M4 Plant | Plant Design | Továrny | Verze 7.0 | Závody

M4 Plant-2021Ce­lo­svě­to­vě je soft­ware M4 PLANT, který byl vy­vi­nut v Ně­mec­ku, ce­něn pro svůj výkon. Pro­fe­si­o­nál­ní soft­wa­re pro roz­vr­že­ní a ná­vrh za­ří­ze­ní umož­ňu­je plá­no­vá­ní ne­zá­vis­lé na ve­li­kos­ti a také na­bí­zí vy­so­kou úro­veň funkč­nos­ti. Usnad­ňu­je ná­vrh každé to­vár­ny nebo zá­vo­du a práce na pro­jek­tu jsou pří­jem­něj­ší. Každý, kdo na­vr­hu­je velké to­vár­ny a zá­vo­dy, zá­vi­sí na soft­wa­ru, který zvlád­ne i velmi velké a roz­sáh­lé mo­de­ly s vy­so­kým vý­ko­nem. Ale mnoho 3D ná­vr­ho­vých ná­stro­jů není schop­no zob­ra­zit velmi velké mo­de­ly s mnoha de­tai­ly, natož je na­vrh­nout.

Toto je vý­ho­dou programu M4 PLANT, pro­to­že jeho ar­chi­tek­tu­ra je spe­ci­ál­ně vy­tvo­ře­na pro návrh vel­kých to­vá­ren, a ko­neč­ně se tak stalo skutečností pro­jek­to­vě ne­zá­vis­lé pro­jek­to­vá­ní.

Více funk­cí pro pro­jek­tan­ta to­vá­ren

Nově vy­da­ná verze 7.0 soft­wa­ru M4 PLANT pod­po­ru­je pro­jek­tan­ta to­vá­ren při jeho kaž­do­den­ní práci na pro­sto­ro­vém uspo­řá­dá­ní více, než kdy­ko­li před­tím. Úplná in­te­gra­ce mezi 2D a 3D svě­tem umož­ňu­je vy­tvo­řit roz­vr­že­ní zná­mým a in­tu­i­tiv­ním způ­so­bem. Soft­ware zá­ro­veň na­bí­zí uni­ver­zál­ní a při­způ­so­bi­tel­né ka­ta­lo­gy, z nichž lze čer­pat. Velmi rych­le mo­hou být vy­brá­ny a na­vr­že­ny na­pří­klad do­prav­ní­ky nebo re­gá­lo­vé sys­témy. Přímo po­mo­cí 3D roz­hra­ní lze do­kon­ce im­por­to­vat nebo jed­no­du­še mo­de­lo­vat v sa­mot­ném soft­wa­ru i vaše vlast­ní stro­je.

Per­fekt­ní ře­še­ní pro kaž­dé­ho pro­jek­tan­ta zá­vo­du

M4 PLANT na­bí­zí pro návrh zá­vo­du uce­le­nou řadu funk­cí. Díky mo­du­lům pro pro­ces­ní in­že­nýr­ství (P&ID), 3D ná­vrhy po­tru­bí, vy­tvá­ře­ní izo­me­t­rie po­tru­bí nebo oce­lo­vých kon­struk­cí soft­ware pod­po­ru­je všech­ny ob­las­ti sou­vi­se­jí­cí s ná­vrhem to­vá­ren. Také zde na­bí­zí soft­ware ob­rov­skou škálu ka­ta­lo­go­vých sou­čás­tí. A v M4 PLANT verze 7.0 byly mo­du­ly ještě dále roz­ší­ře­ny, zejmé­na pak v ob­las­ti vý­stav­by po­tru­bí. Také zde mo­hou zá­kaz­ní­ci vy­tvá­řet své vlast­ní in­di­vi­du­ál­ně při­způ­so­be­né ka­ta­lo­gy.

Vy­zkou­šej­te M4 PLANT nyní a pře­svědč­te se sami

Soft­ware si mů­že­te zdar­ma stáh­nout z webu spo­leč­nos­ti CAD Schroer a tes­to­vat po dobu 30 dnů. Vý­rob­ce na­bí­zí roz­sáh­lé vi­deo­ná­vo­dy, stej­ně jako pod­po­ru tes­to­vá­ní 1: 1 pro firmy. Takže po­kud chce­te po­znat jeho vý­kon sami, jed­no­du­še si soft­ware stáh­ně­te a otes­tuj­te se svými vlast­ní­mi ná­vr­ho­vý­mi daty. A pokud se v li­bo­vol­ném oka­mži­ku za­sek­ne­te, jed­no­du­še CAD Schroer kon­tak­tuj­te: „S M4 PLANT se nám po­da­ři­lo vy­vi­nout ex­trém­ně vy­so­ce vý­kon­ný soft­ware. Tě­ší­me se na zpří­stup­ně­ní nové verze sou­čas­né­mu mo­der­ní­mu pro­jek­tan­to­vi.“

Zjis­tě­te více o M4 PLANT na www.cad-schroer.com.


Mohlo by vás zajímat: