Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Přípravy na říjnový MSV v Brně pokračují

Čtvrtek, 21 Květen 2020 10:04

Tags: 2020 | Brno | IFA Berlin | MSV | Strojírenství | Veletrhy

DSC08735Jak ozná­mil Mi­cha­lis Busi­os, ře­di­tel Me­zi­ná­rod­ní­ho stro­jí­ren­ské­ho ve­letr­hu v Brně, ve­de­ní spo­leč­nos­ti Ve­letrhy Brno po­žá­da­lo vládu o vy­jmu­tí ve­letrhů ze zá­ka­zu hro­mad­ných akcí a re­start ve­letrhů od konce srpna. Toto sta­no­vis­ko pod­po­ru­je Mi­nis­ter­stvo prů­mys­lu a ob­cho­du ČR, Svaz prů­mys­lu a do­pra­vy ČR i Hos­po­dář­ská ko­mo­ra ČR. Vy­jmu­tí z ka­te­go­rie hro­mad­ných akcí a sta­no­ve­ní pod­mí­nek pro ko­ná­ní Me­zi­ná­rod­ní­ho stro­jí­ren­ské­ho ve­letr­hu a dal­ších plá­no­va­ných ve­letrhů, které BVV na­vrh­lo, stu­du­je od­bor­ná sku­pi­na Mi­nis­ter­stva zdra­vot­nic­tví pro uvolňování opat­ře­ní a zá­ka­zů v kon­tex­tu po­sled­ních uvolňova­cích opat­ře­ní.

Sta­no­vis­ko Mi­nis­ter­stva zdra­vot­nic­tví bude známo nej­poz­dě­ji do konce květ­na. Vy­jmu­tí z hro­mad­ných akcí a sta­no­ve­ní pro­ve­di­tel­ných opat­ře­ní pro ve­letrhy by mělo od­stra­nit ne­jis­to­tu vy­sta­vo­va­te­lů a Ve­letrhů Brno v pří­pra­vě MSV (v ter­mí­nu 5.–9. 10. 2020) a dal­ších akcí ve 2. po­lo­le­tí le­toš­ní­ho roku. Také proto ter­mín pro po­dá­ní při­hlá­šek pro vy­sta­vo­va­te­le MSV nově sta­no­ven na 15. červ­na 2020. Mi­nis­ter­stvo prů­mys­lu a ob­cho­du po­čí­tá se stan­dard­ní účas­tí a po­va­žu­je MSV za ne­díl­nou sou­část pod­po­ry na­ru­še­né eko­no­mi­ky.

IFA Berlin 2020

Pro za­jí­ma­vost a po­rov­ná­ní při­dá­vá­me plán po­řa­da­te­lů me­zi­ná­rod­ní­ho ve­letr­hu spo­třeb­ní­ho zboží IFA Ber­lín, jehož kon­cept IFA 2020 byl vy­vi­nut v úzké spo­lu­prá­ci s úřady ve­řej­né­ho zdra­ví v Ně­mec­ku. Po­řa­da­te­lé této akce na­plá­no­va­né na za­čá­tek září za­jis­tí, aby byly za­ve­de­na peč­li­vá kon­t­ro­la davu a další účin­ná hy­gi­e­nic­ká opat­ře­ní. Vý­sled­kem bude, že IFA 2020 se bude konat jen ve třech dnech (3.–5. 9. 2020) a ne­bu­de ote­vře­na pro ve­řej­nost, ale bude pří­stup­ná jen na po­zván­ku.
V praxi bude le­toš­ní IFA pro­bí­hat jako čtyři sa­mo­stat­né akce s ne více než 1000 účast­ní­ky na kaž­dou udá­lost denně. Or­ga­ni­zá­to­ři sice dou­fa­jí, že se cel­ko­vá zdra­vot­ní si­tu­a­ce od ny­nějš­ka (zprá­va z 19. 5.) do září zlep­ší, ale roz­hod­li se po­stu­po­vat opa­tr­ně a splňovat od­po­čát­ku nej­přís­něj­ší možné bez­peč­nost­ní normy.

Čtyři udá­los­ti IFA 2020:

  • Glo­bál­ní IFA tis­ko­vá kon­fe­ren­ce – Or­ga­ni­zá­to­ři po­su­nu­li svou ob­vyklou dub­no­vou glo­bál­ní tis­ko­vou kon­fe­ren­ci na září a pro­mě­ni­li ji v le­toš­ní Glo­bál­ní pře­hlíd­ku ino­va­cí a tech­no­lo­gií. Glo­bál­ní tis­ko­vé kon­fe­ren­ce v Ber­lí­ně se zú­čast­ní při­bliž­ně 800 no­vi­ná­řů z více než 50 zemí a vý­rob­ci budou moci no­vi­ná­řům uká­zat nej­no­věj­ší pro­duk­ty a za­ří­ze­ní.
  • IFA NEXT se potká s IFA SHIFT Mo­bi­li­ty – Pouze tento rok IFA zkom­bi­nu­je své dvě ino­vač­ní plat­for­my – IFA NEXT a SHIFT Mo­bi­li­ty – pro ex­klu­ziv­ní živou akci za­mě­ře­nou na me­zi­ná­rod­ní tech­no­lo­gic­kou ko­mu­ni­tu. Tato akce spojí za­čí­na­jí­cí tech­no­lo­gic­ké pod­ni­ky a spo­leč­nos­ti v pro­po­je­ném od­vět­ví mo­bi­li­ty, aby jim po­moh­la zís­kat tolik po­třeb­ný ži­vot­ní styl re­klam­ních a prů­mys­lo­vých pro­po­je­ní. Pro ino­vá­to­ry, di­srup­to­ry (osoby, které brání ně­če­mu, zejmé­na sys­té­mu, pro­ce­su nebo udá­los­ti, po­kra­čo­vat ob­vyk­lým nebo oče­ká­va­ným způ­so­bem), tech­no­lo­gic­ké no­vi­ná­ře a di­gi­tál­ní in­flu­en­ce­ry (osoby ovlivňující nebo mě­ní­cí způ­sob cho­vá­ní ostat­ních lidí), kteří se za­jí­ma­jí o špič­ko­vé tech­no­lo­gie, to bude nej­vý­znam­něj­ší udá­lost roku.
  • IFA Glo­bal Mar­kets – Během po­sled­ních tří let se IFA Glo­bal Mar­kets roz­rost­la na nej­vět­ší ev­rop­skou sour­cin­go­vou show pro OEM a ODM. Nyní to bude le­toš­ní první spe­ci­a­li­zo­va­ná zdro­jo­vá show na světě. Zprá­va od prů­mys­lo­vých part­ne­rů IFA byla jasná: prů­my­sl po­tře­bu­je pře­hlíd­ku zdro­jů k opra­vě a re­struk­tu­ra­li­za­ci svých do­da­va­tel­ských ře­těz­ců za­sa­že­ných na­ru­še­ním pan­de­mií COVID-19.
  • Ob­chod­ní a ma­lo­ob­chod­ní sa­lon­ky IFA – IFA Ber­lin je kaž­dým rokem nej­dů­le­ži­těj­ším trhem pro spo­třeb­ní elek­tro­ni­ku a do­má­cí spo­tře­bi­če. Na­pří­klad v roce 2019 uza­vře­ny během IFA ob­cho­dy v hod­no­tě přes 4,7 mi­li­ar­dy eur. I když pan­de­mie zne­mož­ni­la zo­pa­ko­vá­ní této úrov­ně ob­cho­do­vá­ní a vy­tvá­ře­ní sítí, bude IFA Ber­lin ku­rá­to­rem IFA Busi­ness, Re­tail & Me­e­ting Loun­ges, aby znač­kám a vý­rob­cům po­skyt­la tolik po­třeb­nou pří­le­ži­tost se­tkat se s ma­lo­ob­chod­ní­ky bez­peč­ným a efek­tiv­ním způ­so­bem před ce­lo­roč­ní ná­kup­ní sezónou.

Vir­tu­ál­ní zá­ži­tek z IFA

Or­ga­ni­zá­to­ři vědí, že zájem o účast na IFA 2020 da­le­ko před­čí do­stup­nost, pro­to­že ně­kte­ří lidé mohou stále pod­lé­hat ces­tov­ním ome­ze­ním. IFA proto všem na­bíd­ne pří­le­ži­tos­ti zú­čast­nit se IFA Ber­lin ale­spoň vir­tu­ál­ně.


Mohlo by vás zajímat: