Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Studentská soutěž BIM PROJEKT 2020

Úterý, 26 Květen 2020 14:14

Tags: ArchiCAD | BIM Project 2020 | Graphisoft | Soutěž | Studenti

Graphisoft soutez-2022Me­zi­ná­rod­ní sou­těž pro stu­den­ty po­řá­da­ná spo­leč­nos­tí Gra­phi­soft za­ča­la už 11. květ­na a po­tr­vá do 30. červ­na 2020. Pokud do­kon­ču­je­te tento rok BIM pro­jekt nebo máte pro­jekt, který jste vy­la­di­li do BIM mo­de­lu tak, aby byl zdro­jem in­for­ma­cí i do­ku­men­ta­ce, po­děl­te se o svůj ar­chi­ca­dov­ský pro­jekt a při­poj­te se k ta­len­to­va­ným stu­den­tům z ce­lé­ho světa. Sou­těž­te o vlast­ní li­cen­ci Ar­chi­ca­du! Pro účast v sou­tě­ži mu­sí­te za­slat svůj pro­jekt nebo di­plo­mo­vou práci zpra­co­va­nou v Ar­chi­ca­du. Ví­tě­zo­vé budou Gra­phi­sof­tem vy­hlá­še­ni už 8. čer­ven­ce 2020.

Chce­te-li se při­hlá­sit do sou­tě­že, mu­sí­te podat při­hláš­ku a ode­slat svůj návrh. Další in­for­ma­ce si mů­že­te pře­číst na tomto od­ka­zu.

Všich­ni účast­ní­ci musí:

  • Sou­tě­žit se svými uni­ver­zit­ní­mi kurzy a di­plo­mo­vý­mi pro­jek­ty
  • Mít vzdě­lá­va­cí li­cen­ci pro Archicad (pokud ji ne­mají, mohou se za­re­gis­tro­vat a zís­kat ji zdar­ma na edu.​graphisoft.​com/​free-​license)
  • Re­a­li­zo­vat pro­jekt s lo­ka­li­zo­va­nou nebo me­zi­ná­rod­ní verzí Ar­chi­cad 23

Mohlo by vás zajímat: