Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Digitální dvojče pro intuitivní ovládání robota

Středa, 27 Květen 2020 09:55

Tags: Automatizace | Igus | Ovládací systém | Programování | Robot Control | Roboty

IRC Virtuelle Box-2022Ně­mec­ká firma igus vy­vi­nu­la ří­di­cí soft­ware pro ře­še­ní níz­ko­ná­kla­do­vé au­to­ma­ti­za­ce, který uži­va­te­lům umožňuje snad­no pro­gra­mo­vat své ro­bo­ty. Soft­ware igus Robot Con­t­rol je k dis­po­zi­ci on-line zdar­ma a na­bí­zí uži­va­te­li snad­ný úvod do au­to­ma­ti­za­ce. S novým soft­warem lze na­pro­gra­mo­vat a řídit různé ki­ne­ma­ti­ky ro­bo­tů. Di­gi­tál­ní dvoj­ča­ta si­mu­lu­jí po­hy­by. To umožňuje uži­va­te­li na­pro­gra­mo­vat vhod­né ře­še­ní před za­kou­pe­ním ro­bo­ta. Ro­bo­tic­ký hard­ware, na­pří­klad li­ne­ár­ní­ho ro­bo­ta se spí­na­cí skří­ní, na­bí­zí igus za při­bliž­ně 5400 $.

Roz­ma­ni­té po­u­ži­tí ro­bo­tů

Vy­zved­nu­tí zboží z kra­bi­ce, pomoc s ode­bí­rá­ním vzor­ků a vý­de­jem před­mě­tů ze stro­je je možné po­mo­cí ro­bo­tů. Ať už se jedná o klou­bo­vé ro­bo­ty, delta ro­bo­ty nebo li­ne­ár­ní ro­bo­ty, má igus ve svém port­fo­liu všech­ny tři ki­ne­ma­ti­ky jako ře­še­ní níz­ko­ná­kla­do­vé au­to­ma­ti­za­ce. Igus na­bí­zí igus Robot Con­t­rol, bezplatný soft­ware pro si­mu­la­ci a pro­gra­mo­vá­ní všech igus ro­bo­tů, aby si uži­va­te­lé mohli pře­dem vy­zkou­šet, který robot je pro je­jich apli­ka­ci nej­vhod­něj­ší.
V soft­wa­ru exis­tu­je di­gi­tál­ní dvoj­če pro všech­ny ro­bo­ty igus, které lze si­mu­lo­vat a učit jako sku­teč­né­ho ro­bo­ta. Ří­di­cí sys­tém ro­bo­ta se poz­dě­ji také po­u­ží­vá pro in­tu­i­tiv­ní pro­gra­mo­vá­ní ro­bo­ta. Každý pro­gram lze ná­sled­ně apli­ko­vat na sku­teč­né­ho ro­bo­ta. Kom­plet­ní hard­wa­ro­vý ba­lí­ček – na­pří­klad li­ne­ár­ní dry­lin robot s in­te­gro­va­ným sys­té­mem ovlá­dá­ní ve spí­na­cí skří­ni – je k dis­po­zi­ci za při­bliž­ně 5400 $.

Snad­né pro­gra­mo­vá­ní ro­bo­tů

S igus Robot Con­t­rol může uži­va­tel volně pře­sou­vat všech­ny osy di­gi­tál­ní­ho dvoj­če­te pro­střed­nic­tvím 3D roz­hra­ní. Po­mo­cí funk­ce Teach-in může být robot do­ce­la snad­no pro­gra­mo­ván, a to i bez jeho při­po­je­ní. Uži­va­tel musí ručně na­sta­vit ro­bo­ta do po­ža­do­va­né po­lo­hy a de­fi­no­vat, jak má být pohyb pro­ve­den. Pro­ces se opa­ku­je, dokud se ne­vy­tvo­ří po­ža­do­va­ný pro­fil po­hy­bu. Snad­no lze při­dat od­po­ví­da­jí­cí kon­co­vé efek­to­ry, jako jsou cha­padla, a střed ná­stro­je se na­sta­ví au­to­ma­tic­ky.
Na­vrhnout lze také vir­tu­ál­ní ohraničení, aby se na­pří­klad za­brá­ni­lo ro­bo­tům v ko­li­zi se stro­jem. Ovlá­dá­ní igus ro­bo­ta lze také při­po­jit k nad­řa­ze­né­mu ří­dí­cí­mu sys­té­mu, a to buď pro­střed­nic­tvím roz­hra­ní Di­gi­tal IO, nebo ether­ne­to­vou ko­mu­ni­ka­cí s po­u­ži­tím IP ad­re­sy. Vý­vo­já­ři igusu chtě­jí ří­di­cí sys­tém ještě více roz­ší­řit. V bu­douc­nu chtě­jí na­bíd­nout clou­do­vé služ­by, jako je in­te­gra­ce vi­dě­ní, vzdá­le­né uve­de­ní do pro­vo­zu a také on-line ško­le­ní za níz­kou cenu, které si zá­kaz­ník může za­re­zer­vo­vat. Jako clou­do­vá ře­še­ní jsou plá­no­vá­ny i další služ­by, jako je vy­hod­no­ce­ní ob­ra­zu přes web­ka­me­ru nebo ře­še­ní pro výběr zá­sob­ní­ku.


Mohlo by vás zajímat: