Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Web Radce3D.cz poradí s výběrem 3D tiskárny

Středa, 03 Červen 2020 13:13

Tags: 3D tisk | 3Dwiser | Aditivní výroba | Radce3D | Tomáš Vít

DSC09027Jako re­ak­ce na časté do­ta­zy na Go­o­glu, Se­zna­mu a webu firmy 3Dwiser vzni­kl s pod­po­rou 3Dwise­ru pře­váž­ně osvě­to­vý web Rad­ce3D.cz, který zatím běží jako ve­řej­ná be­ta­ver­ze. Za jeho vzni­kem stojí ve­dou­cí kon­zul­tant 3Dwise­ru Tomáš Vít, jeden z bý­va­lých šéf­re­dak­to­rů také už bý­va­lé­ho ča­so­pi­su Com­pu­ter De­sign. In­for­ma­ce uve­de­né na tomto webu mají slou­žit pro in­spi­ra­ci, k zís­ká­ní od­po­vě­dí na té­ma­ta, která hýbou spo­leč­nos­tí i prů­mys­lem a vý­ro­bou. Obsah se může měnit a ak­tu­a­li­zo­vat, je čistě in­for­ma­tiv­ní, ne­kla­de si za cíl být zcela vy­čer­pá­va­jí­cí.

Ak­tu­ál­ně zde zís­ká­te od­po­vě­di na otáz­ky typu: k čemu je 3D tisk vůbec dobrý, jak mi po­mů­že s mými ko­níč­ky, při pod­ni­ká­ní, s vý­vo­jem a vý­ro­bou v pod­ni­ku apod.
Rad­ce3D.cz od­po­ví­dá na nej­čas­těj­ší otáz­ky a další zdro­je i od­ka­zy budou prů­běž­ně doplňovány. 3D tisk je tu s námi už bez­má­la čtyři de­se­ti­le­tí a nejen v době ko­ro­na­kri­ze pro­ká­zal, jak uži­teč­ný umí být v rukou nad­šen­ců, ta­len­to­va­ných ino­vá­to­rů i zku­še­ných pro­fe­si­o­ná­lů.


Mohlo by vás zajímat: