Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Nová funkce k integraci mračna bodů v Allplanu 2020

Středa, 17 Červen 2020 14:37

Tags: 3D skenování | Allplan | Allplan 2020 | Mračno bodů | Plug-in | Scalypso | Stavebnictví

Allplan Point Cloud-2025Aby bylo možné zpřístup­nit způ­sob práce s mra­kem bodů jed­no­du­chou a prak­tic­kou for­mou ši­ro­ké­mu okru­hu uži­va­te­lů, roz­hod­la se spo­leč­nost All­plan pro part­ner­skou spo­lu­prá­ci s fir­mou Sca­ly­p­so, spe­ci­a­li­zo­va­nou na la­se­ro­vé ske­no­vá­ní. V rámci této spo­lu­prá­ce byl vy­vi­nut zá­suv­ný modul, který je do­stup­ný v ak­tu­ál­ní verzi soft­wa­ru All­plan 2020. Sta­no­ve­ní roz­sa­hu prací s po­mo­cí la­se­ro­vé­ho ske­no­vá­ní je ča­so­vě mno­hem úspor­něj­ší a pre­ciz­něj­ší. Vý­sled­kem jsou husté mraky bodů, která mnoh­dy za­hr­nu­jí mi­li­o­ny jed­not­li­vých bodů. V ta­ko­vém množ­ství dat je ob­tí­že­né za­cho­vat si pře­hled a od­li­šo­vat re­le­vant­ní in­for­ma­ce od těch ne­vý­znam­ných.

Kromě toho jsou na trhu k do­stá­ní la­se­ro­vé ske­ne­ry mnoha růz­ných vý­rob­ců, a ty pak uklá­da­jí svá data v růz­ných for­má­tech.

La­se­ro­vé 3D ske­no­vá­ní je moc­ným ná­stro­jem, pokud jde o přes­né zdo­ku­men­to­vá­ní vel­kých a kom­plex­ních sta­veb. Právě při plá­no­vá­ní stá­va­jí­cích budov me­to­dou BIM před­sta­vu­je dů­le­ži­tý zá­klad pro před­chá­ze­ní chyb a rizik od­po­věd­nos­ti. Nyní mají uži­va­te­lé plat­for­my All­plan k dis­po­zi­ci přímé roz­hra­ní pro apli­ka­ci Sca­ly­p­so a mohou tak vy­u­ží­vat ana­lý­zy jako zá­klad pro své další pro­jek­to­vá­ní. Díky přímé in­te­gra­ci Sca­ly­psa do All­pla­nu jsou nyní při pro­jek­to­vá­ní vždy do­stup­né všech­ny in­for­ma­ce ze stav­by. To šetří čas, zvy­šu­je kva­li­tu pro­jek­to­vá­ní a zabraňuje vzni­ku chyb.
V rámci di­gi­ta­li­za­ce mohou zá­kaz­ní­ci s po­u­ži­tím dat 3D la­se­ro­vé­ho ske­no­vá­ní Sca­ly­p­so a All­pla­nu rych­le a efek­tiv­ně vy­tvá­řet pod­kla­dy ke stá­va­jí­cím bu­do­vám. Vý­sled­kem je vy­so­ká jis­to­ta a bez­peč­nost při pro­jek­to­vá­ní. Do bu­douc­na Sca­ly­p­so plá­nu­je ještě užší tech­nic­kou vý­mě­nu s All­pla­nem, a proto se při dal­ším vý­vo­ji soft­wa­ru chys­tá velmi rych­le re­a­go­vat na po­ža­dav­ky uži­va­te­lů.

Zpra­co­vá­ní mrač­na bodů v All­pla­nu

Kon­ver­tor, který je sou­čás­tí plat­for­my All­plan 2020, umožňuje pře­vzít ske­no­va­ná data v nej­růz­něj­ších for­má­tech. To se týká jak dat z do­da­va­tel­sky ne­ut­rál­ní­ho for­má­tu ASTM E57, ale také spe­ci­fic­kých for­má­tů vý­rob­ců Faro, Leica, Riegl, Top­con, Trim­ble, Zoller + Fröhlich a rov­něž for­má­tů ASCII. Vy­bra­né 3D body a ob­jek­ty lze pře­nést přes roz­hra­ní v re­ál­ném čase do All­plan pro­jek­tů.
Pro další vy­u­ži­tí jsou do­stup­né různé verze, které jsou stři­že­né na míru po­tře­bám uži­va­te­lů. Na­pří­klad se dají dělat pro­poč­ty ho­ri­zon­tál­ních řezů, z nichž lze v krát­kém čase vy­tvo­řit přes­né pů­do­ry­sy nebo mo­de­ly budov. Plná verze soft­wa­ru Sca­ly­p­so do­kon­ce umožňuje iden­ti­fi­ko­vat kru­ho­vé šach­ty a po­tru­bí a au­to­ma­tic­ky uspo­řá­dat míst­nos­ti.

Další in­for­ma­ce na www.allplan.com.


Mohlo by vás zajímat: