301 Moved Permanently

Moved Permanently

The document has moved here.

301 Moved Permanently

Moved Permanently

The document has moved here.

301 Moved Permanently

Moved Permanently

The document has moved here.

301 Moved Permanently

Moved Permanently

The document has moved here.

Google překladač: English Deutsch
301 Moved Permanently

Moved Permanently

The document has moved here.

301 Moved Permanently

Moved Permanently

The document has moved here.

301 Moved Permanently

Moved Permanently

The document has moved here.

301 Moved Permanently

Moved Permanently

The document has moved here.

StreamTech.tv

streamtech tv-logo
301 Moved Permanently

Moved Permanently

The document has moved here.

Nová funkce k integraci mračna bodů v Allplanu 2020

Středa, 17 Červen 2020 14:37

Tags: 3D skenování | Allplan | Allplan 2020 | Mračno bodů | Plug-in | Scalypso | Stavebnictví

Allplan Point Cloud-2025Aby bylo možné zpřístup­nit způ­sob práce s mra­kem bodů jed­no­du­chou a prak­tic­kou for­mou ši­ro­ké­mu okru­hu uži­va­te­lů, roz­hod­la se spo­leč­nost All­plan pro part­ner­skou spo­lu­prá­ci s fir­mou Sca­ly­p­so, spe­ci­a­li­zo­va­nou na la­se­ro­vé ske­no­vá­ní. V rámci této spo­lu­prá­ce byl vy­vi­nut zá­suv­ný modul, který je do­stup­ný v ak­tu­ál­ní verzi soft­wa­ru All­plan 2020. Sta­no­ve­ní roz­sa­hu prací s po­mo­cí la­se­ro­vé­ho ske­no­vá­ní je ča­so­vě mno­hem úspor­něj­ší a pre­ciz­něj­ší. Vý­sled­kem jsou husté mraky bodů, která mnoh­dy za­hr­nu­jí mi­li­o­ny jed­not­li­vých bodů. V ta­ko­vém množ­ství dat je ob­tí­že­né za­cho­vat si pře­hled a od­li­šo­vat re­le­vant­ní in­for­ma­ce od těch ne­vý­znam­ných.

301 Moved Permanently

Moved Permanently

The document has moved here.

Kromě toho jsou na trhu k do­stá­ní la­se­ro­vé ske­ne­ry mnoha růz­ných vý­rob­ců, a ty pak uklá­da­jí svá data v růz­ných for­má­tech.

La­se­ro­vé 3D ske­no­vá­ní je moc­ným ná­stro­jem, pokud jde o přes­né zdo­ku­men­to­vá­ní vel­kých a kom­plex­ních sta­veb. Právě při plá­no­vá­ní stá­va­jí­cích budov me­to­dou BIM před­sta­vu­je dů­le­ži­tý zá­klad pro před­chá­ze­ní chyb a rizik od­po­věd­nos­ti. Nyní mají uži­va­te­lé plat­for­my All­plan k dis­po­zi­ci přímé roz­hra­ní pro apli­ka­ci Sca­ly­p­so a mohou tak vy­u­ží­vat ana­lý­zy jako zá­klad pro své další pro­jek­to­vá­ní. Díky přímé in­te­gra­ci Sca­ly­psa do All­pla­nu jsou nyní při pro­jek­to­vá­ní vždy do­stup­né všech­ny in­for­ma­ce ze stav­by. To šetří čas, zvy­šu­je kva­li­tu pro­jek­to­vá­ní a zabraňuje vzni­ku chyb.
V rámci di­gi­ta­li­za­ce mohou zá­kaz­ní­ci s po­u­ži­tím dat 3D la­se­ro­vé­ho ske­no­vá­ní Sca­ly­p­so a All­pla­nu rych­le a efek­tiv­ně vy­tvá­řet pod­kla­dy ke stá­va­jí­cím bu­do­vám. Vý­sled­kem je vy­so­ká jis­to­ta a bez­peč­nost při pro­jek­to­vá­ní. Do bu­douc­na Sca­ly­p­so plá­nu­je ještě užší tech­nic­kou vý­mě­nu s All­pla­nem, a proto se při dal­ším vý­vo­ji soft­wa­ru chys­tá velmi rych­le re­a­go­vat na po­ža­dav­ky uži­va­te­lů.

Zpra­co­vá­ní mrač­na bodů v All­pla­nu

Kon­ver­tor, který je sou­čás­tí plat­for­my All­plan 2020, umožňuje pře­vzít ske­no­va­ná data v nej­růz­něj­ších for­má­tech. To se týká jak dat z do­da­va­tel­sky ne­ut­rál­ní­ho for­má­tu ASTM E57, ale také spe­ci­fic­kých for­má­tů vý­rob­ců Faro, Leica, Riegl, Top­con, Trim­ble, Zoller + Fröhlich a rov­něž for­má­tů ASCII. Vy­bra­né 3D body a ob­jek­ty lze pře­nést přes roz­hra­ní v re­ál­ném čase do All­plan pro­jek­tů.
Pro další vy­u­ži­tí jsou do­stup­né různé verze, které jsou stři­že­né na míru po­tře­bám uži­va­te­lů. Na­pří­klad se dají dělat pro­poč­ty ho­ri­zon­tál­ních řezů, z nichž lze v krát­kém čase vy­tvo­řit přes­né pů­do­ry­sy nebo mo­de­ly budov. Plná verze soft­wa­ru Sca­ly­p­so do­kon­ce umožňuje iden­ti­fi­ko­vat kru­ho­vé šach­ty a po­tru­bí a au­to­ma­tic­ky uspo­řá­dat míst­nos­ti.

Další in­for­ma­ce na www.allplan.com.


Mohlo by vás zajímat:
 

Přidat komentář

Bezpečnostní kód
Obnovit