Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Leica Absolute Tracker ATS600 – nové vlastnosti a funkce

Pondělí, 22 Červen 2020 11:58

Tags: Absolute Tracker | ATS600 | Hexagon MI | Leica | Vzdělávání | Webinar

ATS600 Update Webinar-2026Webi­nář s ná­zvem „Ak­tu­a­li­za­ce Leica Ab­so­lu­te Trac­ker AT­S600 – nové vlast­nos­ti a funk­ce“ a tr­vá­ním 30 minut sou­vi­sí s ozná­me­ním nové verze sys­té­mo­vé­ho soft­wa­ru z 10. červ­na 2020, o které jsme psali. Bude se konat 25. červ­na od 9:00 a od 16:00 hodin. Leica Ab­so­lu­te Trac­ker AT­S600, ozna­čo­va­ný za prů­kop­nic­ký la­se­ro­vý trac­ker He­xa­go­nu s přímým ske­no­vá­ním, na­bí­zí bez­kon­takt­ní mě­ře­ní po­vrchu až do vzdá­le­nos­ti 60 metrů. Nově vy­da­ná ak­tu­a­li­za­ce sys­té­mo­vé­ho soft­wa­ru pro AT­S600 při­ná­ší uži­va­te­lům AT­S600 řadu vý­znam­ných no­vých funk­cí pro sys­témy již pro­vo­zo­va­né a nové.

Mezi nové funk­ce patří ske­no­vá­ní jed­not­nou mříž­kou, pa­no­ra­ma­tic­ké zob­ra­zo­vá­ní, nové pro­fi­ly ske­no­vá­ní čar a prs­te­nů a další. Od­bor­ní­ci firmy Leica na pro­duk­ty pro la­se­ro­vé sle­do­vá­ní hos­tu­jí webi­nář, který de­mon­stru­je tyto nové funk­ce a vy­svět­lu­je, jak mohou po­mo­ci zvý­šit pro­duk­ti­vi­tu uži­va­te­lů a zkrá­tit dobu zpra­co­vá­ní při vel­ko­ob­je­mo­vých kon­t­rol­ních a se­ři­zo­va­cích úlo­hách.

V pro­gra­mu webi­ná­ře na­jde­te:

  • Se­zná­me­ní s no­vý­mi funk­ce­mi AT­S600 a je­jich apli­ka­ce­mi
  • Živou de­mon­stra­ci no­vých funk­cí
  • Shr­nu­tí a otáz­ky& od­po­vě­di

Re­gis­trač­ní for­mu­lář na­jde­te na go.hexagonmi.com.


Mohlo by vás zajímat: