Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

nanoCAD Plus 20 je uveden jako větší aktualizace

Úterý, 23 Červen 2020 15:54

Tags: 2D/3D | Aktualizace | CAD | Market | nanoCAD | Nanosoft | Plus 20

nanoCAD-BoundingP-2026Do le­toš­ní­ho vy­dá­ní na­no­CAD Plus, ce­no­vě do­stup­né­ho 2D/3D CAD pro­gra­mu firmy Nanosoft, byly při­dá­ny de­sít­ky no­vých pří­ka­zů a funk­cí, pro ještě větší vý­kon­nost. Mezi za­jí­ma­vé nové funk­ce patří na­pří­klad Po­rov­ná­ní vý­kre­sů – pro od­stra­ně­ní vi­di­tel­ných roz­dí­lů mezi dvěma po­dob­ný­mi vý­kre­sy, Boun­ding Prism – pro oříz­nu­tí 3D mo­de­lů, aby bylo vidět je­jich útro­by, Sys­tem Va­ri­a­ble Mo­ni­tor – pro snad­něj­ší pře­hled, které pro­měn­né se mění, Ve­sta­vě­ný edi­tor skrip­tů – pro psaní a úpra­vy skrip­tů, které po­má­ha­jí au­to­ma­ti­zo­vat kres­le­ní a úpra­vy.

Vy­lep­še­ny byly také stá­va­jí­cí pří­ka­zy. Tady jsou ně­kte­ré z nich:

  • Undo/Redo Re­vo­lu­ti­on – pro ná­hled změn, které mají být pro­ve­de­ny pří­ka­zy Undo a Redo
  • Dy­na­mic­ký vstup – pro za­dá­vá­ní voleb pří­ka­zu na kur­zo­ru
  • Ozná­me­ní o ex­ter­ních re­fe­ren­cích – za upo­zor­ně­ní, když jiný uži­va­tel změní při­po­je­ný sou­bor vý­kre­su

Úplný se­znam změn si pře­čtě­te na stránce Co je no­vé­ho.

Tvůr­ci pro­gra­mu dě­ku­jí za pod­po­ru zá­kaz­ní­ků a beta tes­te­rů, pro­to­že bez je­jich při­po­mí­nek a ná­pa­dů by ne­moh­li na­no­CAD Plus 20 vy­lep­šit.

K dneš­ní­mu dni lze na­no­CAD Plus 20 za­kou­pit on-line z na­no­CAD Mar­ke­tu. Všich­ni před­pla­ti­te­lé na­no­CAD Plus si zde nový na­no­CAD Plus 20 mohou stáh­nout. Budou po­tře­bo­vat nové sé­ri­o­vé číslo, které zís­ka­jí pro­střed­nic­tvím svého osob­ní­ho účtu. Platí ak­tu­ál­ní pod­mín­ky před­plat­né­ho.


Mohlo by vás zajímat: