Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Digitální dvojče ESPRIT v Mazak Smooth Ai CNC

Pátek, 26 Červen 2020 15:25

Tags: CAM | DP Technology | ESPRIT | G-kód | Mazak | Obrábění | Smooth AI

Mazak Smooth AI-2026ESPRIT od DP Tech­no­lo­gy se pro­sa­zu­je jako soft­ware s umě­lou in­te­li­gen­cí pro vý­rob­ní prů­my­sl a ozna­mu­je roz­ší­ře­nou pod­po­ru Mazak Smo­o­th Ai CNC ob­rá­bě­ní. ESPRIT pro­du­ku­je stro­jo­vě op­ti­ma­li­zo­va­né edit-free G-kódové pro­gra­my, pro­gra­mo­vé op­ti­ma­li­za­ce a si­mu­la­ce stro­jů pro celou řadu ob­rá­bě­cích stro­jů Mazak. Roz­ší­ře­ná pod­po­ra na­bí­ze­ná pro­gra­mem ESPRIT pro nové Mazak Smo­o­th Ai CNC stro­je, za­hr­nu­je mož­nost vy­u­ži­tí ESPRIT di­gi­tál­ní­ho dvoj­če uvnitř CNC. Tato nová schop­nost je vý­sled­kem let spo­lu­prá­ce mezi fir­ma­mi DP Tech­no­lo­gy a Mazak Japan.

Díky této roz­ší­ře­né pod­po­ře jsou data ESPRIT pro­jek­tu syn­chro­ni­zo­vá­na s Mazak Smo­o­th Ai CNC. Syn­chro­ni­zo­va­ná data pro­jek­tu za­hr­nu­jí mo­de­ly dílů a skla­do­vých zásob, upnu­tí, ná­stro­je, ko­rek­ce práce, ko­rek­ce ná­stro­je a G-kódový pro­gram. Díky syn­chro­ni­za­ci mezi ESPRIT CAM a Mazak Smo­o­th Ai mohou uži­va­te­lé nyní před spuš­tě­ním pro­gra­mu na CNC stro­ji zob­ra­zit ná­hled ce­lé­ho ob­rá­bě­cí­ho pro­ce­su vir­tu­ál­ně na CNC po­mo­cí ESPRIT di­gi­tál­ní­ho dvoj­če. V dů­sled­ku toho se ruší ruční za­dá­vá­ní dat a ope­rá­to­ro­vi stro­je se na­bí­zí větší jis­to­ta při ob­rá­bě­ní.
Díky prů­mys­lo­vě pro­vě­ře­né­mu AI jádru je ESPRIT CAM známý pro svůj stro­jo­vě op­ti­ma­li­zo­va­ný edit-free G-kód. Spá­ro­vá­ní vy­so­ce kva­lit­ních pro­jek­to­vých dat z ESPRI­Tu se Smo­o­th Ai po­sky­tu­je kon­co­vým uži­va­te­lům efek­tiv­ní zpra­co­vá­ní a jis­to­tu, že to, co vidí na di­gi­tál­ním dvoj­če­ti je to, co sku­teč­ně zís­ka­jí na stro­ji.
Více o partnerství ESPRIT a Mazak najdete na www.espritcam.com.


Mohlo by vás zajímat: