Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Webináře s významnými partnery firmy Pimpel

Středa, 01 Červenec 2020 21:13

Tags: CAM | CHECKitB4 | ESPRIT | Manurhin | Partneři | PIMPEL | Takumi | Webináře | ZENIT

TakumiPimpelPim­pel zve na webi­nář „ESPRIT a Ta­ku­mi part­ner­ství pro váš růst“ po­řá­da­ný ve spo­lu­prá­ci s part­ne­rem fir­mou Zenit. Zjis­tí­te, jaké vý­ho­dy při­ná­ší spo­je­ní stro­jů Ta­ku­mi se soft­warem firmy Pim­pel. CAM ESPRIT s umě­lou in­te­li­gen­cí ve spo­je­ní se stro­ji Ta­ku­mi na­vý­šu­jí efek­ti­vi­tu vý­ro­by. Během webi­ná­ře budou před­sta­ve­ny pro­dukč­ní stro­je Ta­ku­mi a CAM soft­ware ESPRIT. Re­gis­tro­vat se na webi­nář 17. čer­ven­ce 2020 v 10:00 hodin se mů­že­te na tomto OD­KA­ZU.

Pim­pel také před­běž­ně zve na demo den CAM sys­té­mu ESPRIT a stro­jů Ma­nurhin KMX od firmy ZPS Taj­mac. K vi­dě­ní bude se­ří­ze­ní stro­je Ma­nurhin K’MX po­mo­cí vir­tu­ál­ní­ho dvoj­če­te stro­je CHEC­Kit­B4, pro­gra­mo­vá­ní stro­je Ma­nurhin K’MX 732 EVO v CAM sys­té­mu ESPRIT s cer­ti­fi­ko­va­ným po­st­pro­ce­so­rem a ob­rá­bě­ní pro­gra­mo­va­né sou­čás­ti na stro­ji Ma­nurhin K’MX. Před­běž­ně uva­žo­va­ný ter­mín je po­sled­ní týden v srpnu nebo první týden v září.
Re­gis­tra­ce na de­mo­dayzís­kat trial verzi soft­wa­ru ESPRIT.


Mohlo by vás zajímat: