Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Webinář: Zdokonalte výrobní procesy s CATIA Excellence

Čtvrtek, 09 Červenec 2020 11:43

Tags: 3DEXPERIENCE | CATIA | Engineering | Excellence | Technodat.Webináře

webinar-technodat-2028O před­sta­ve­ní pro­gra­mu CATIA Ex­cellen­ce a jeho ba­líč­ků se po­sta­rá v pátek 10. čer­ven­ce 2020 od 10:00 hodin webi­nář spo­leč­nos­ti Tech­no­dat. Pokud po­tře­bu­je­te po­su­nout svoje kon­strukč­ní a tech­no­lo­gic­ká pra­co­viš­tě na vyšší úroveň, vy­u­žij­te hlav­ní pří­no­sy pra­co­viš­tě CATIA En­gi­nee­ring Ex­cellen­ce. Mezi ty patří na­pří­klad zkrá­ce­ní pro­ce­su vý­vo­je vý­rob­ku, pří­stup ke kom­plet­ním in­for­ma­cím přímo ve 3D, opě­tov­né vy­u­ži­tí a mož­nost vy­lep­še­ní exis­tu­jí­cí 3D do­ku­men­ta­ce, mož­nost roz­ší­řit své mo­de­ly o so­fis­ti­ko­va­né a slo­ži­té tvary, na­čí­tá­ní dat bez ztrát přes­nos­ti, sní­že­ní po­tře­by tvor­by fy­zic­kých pro­to­ty­pů nebo spo­lu­prá­ce a sprá­va dat v rámci týmu.

In­for­mač­ní webi­nář je za­mě­ře­ný na mož­nos­ti a pří­no­sy po­ří­ze­ní pra­co­višť CATIA V5 spolu s plat­for­mou 3DE­X­PE­RI­EN­CE, pro­gram vý­hod­ných ba­líč­ků a je­jich mi­gra­ce.

Agen­da webi­ná­ře:

  • Před­sta­ve­ní CATIA Ex­cellen­ce pro­gra­mu
  • Popis ba­líč­ku CATIA En­gi­nee­ring Ex­cellen­ce
  • Popis ba­líč­ku CATIA Me­cha­ni­cal En­gi­neer Ex­cellen­ce
  • Popis ba­líč­ku CATIA Me­cha­ni­cal & Shape En­gi­neer Ex­cellen­ce
  • Roz­ší­ře­ní li­bo­vol­né­ho ba­líč­ku o clou­do­vý pří­stup do 3DE­X­PE­RI­EN­CE a mož­nos­ti práce z domu

Ter­mín: 10. 7. 2020 v 10.00 hodin, před­po­klá­da­ný čas tr­vá­ní 40 minut, účast zdar­ma

Další informace a registrace
Mohlo by vás zajímat: