Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Cityzenith představuje technologii SmartWorldPro2

Pondělí, 13 Červenec 2020 14:58

Tags: Cityzenith | Digital Twin | Mapalyze | SmartWorldPro2 | Stavebnictví | Technologie | TwinUp

SWP2-p-2029Spo­leč­nost Ci­ty­ze­ni­th před­sta­vi­la 7. července 2020 svou dlou­ho oče­ká­va­nou be­ta­ver­zi Smart­Worl­d­Pro2, na­va­zu­jí­cí na vlaj­ko­vou loď Smart­World­­Pro, soft­wa­ro­vou plat­for­mu di­gi­tál­ní­ho dvoj­če­te – ná­stro­je pro plá­no­vá­ní, bu­do­vá­ní a in­frastruk­tu­ru pro ur­ba­nis­ty a správ­ce ma­jet­ku. Di­gi­tál­ní dvoj­ča­ta jsou 3D vir­tu­ál­ní repli­ky fy­zic­kých budov a in­frastruk­tu­ry, při­po­je­né k datům uvnitř a kolem nich a ši­ro­ce po­u­ží­va­né k op­ti­ma­li­za­ci je­jich ná­vr­hu, stav­bě a pro­voz­ní­ho vý­ko­nu po celou dobu ži­vot­nos­ti. Smart­World­Pro2 je pro tech­no­lo­gic­kou plat­for­mu ob­rov­ským sko­kem vpřed, pro­to­že Smar­tWorld­Pro byla vy­dá­na v roce 2016.

Byly tak uspo­ko­je­ny vy­ví­je­jí­cí se po­tře­by zá­kaz­ní­ků z mnoha hlav­ních pro­jek­tů Di­gi­tal Twin. Změ­ni­lo se uži­va­tel­ské pro­stře­dí a při­dá­na byla celá řada no­vých uži­va­tel­sky pří­vě­ti­vých vlast­nos­tí a funk­cí ty­pic­kých pro di­gi­tál­ní dvoj­ča­ta. Dra­ma­tic­ky byly roz­ší­ře­ny a ak­tu­a­li­zo­vá­ny mož­nos­ti im­por­tu a in­te­gra­ce dat a roz­ší­ře­no zá­ze­mí o mož­nos­ti clou­do­vých (SaaS) i im­ple­men­ta­cí u zá­kaz­ní­ka (on-pre­mi­se). Smart­World­­Pro2 také před­sta­vu­je novou pre­zen­tač­ní funk­ci Twi­nUp, stej­ně jako Ma­pa­ly­ze, novou kni­hov­nu ana­lýz a plug-inů (App Store pro sta­veb­ní pro­fe­si­o­ná­ly). Jde rov­něž o první verzi do­stup­nou pro stol­ní po­čí­ta­če i table­ty.
Ci­ty­ze­ni­th byl ne­dáv­no za­řa­zen ča­so­pi­sem „Ma­nu­factu­ring Tech­no­lo­gy In­si­ghts“ mezi 10 nej­vět­ších po­sky­to­va­te­lů di­gi­tál­ních dvoj­čat v roce 2020 a le­toš­ní Glo­bal In­frastructu­re Mar­ket Re­port také iden­ti­fi­ko­val Ci­ty­ze­ni­th jako lídra na trhu di­gi­tál­ních dvoj­čat 2020 spolu s dal­ší­mi hráči, jako jsou Si­e­mens, Ac­cen­tu­re, Phi­lips a Black & Ve­atch.

Ci­ty­ze­ni­th níže uvádí ně­ko­lik klí­čo­vých prvků Smart­World­Pro2:

 • BIM im­port (Revit, Rhino, Bent­ley, Sket­chUp)
 • In­te­li­gent­ní vrst­vy
 • Ano­ta­ce
 • Od­ka­zy
 • Zá­klad­ní 3D mo­de­lo­vá­ní
 • Uži­va­tel­ské vi­zu­a­li­za­ce
 • 3D sním­ky
 • Mě­ře­ní
 • Hot­spo­ty
 • Ana­lý­zy ná­zo­rů
 • In­te­gra­ce soft­wa­ru API tře­tích stran

Více se dozvíte na cityzenith.com.


Mohlo by vás zajímat: