301 Moved Permanently

Moved Permanently

The document has moved here.

301 Moved Permanently

Moved Permanently

The document has moved here.

301 Moved Permanently

Moved Permanently

The document has moved here.

301 Moved Permanently

Moved Permanently

The document has moved here.

Google překladač: English Deutsch
301 Moved Permanently

Moved Permanently

The document has moved here.

301 Moved Permanently

Moved Permanently

The document has moved here.

301 Moved Permanently

Moved Permanently

The document has moved here.

301 Moved Permanently

Moved Permanently

The document has moved here.

StreamTech.tv

streamtech tv-logo
301 Moved Permanently

Moved Permanently

The document has moved here.

Cityzenith představuje technologii SmartWorldPro2

Pondělí, 13 Červenec 2020 14:58

Tags: Cityzenith | Digital Twin | Mapalyze | SmartWorldPro2 | Stavebnictví | Technologie | TwinUp

SWP2-p-2029Spo­leč­nost Ci­ty­ze­ni­th před­sta­vi­la 7. července 2020 svou dlou­ho oče­ká­va­nou be­ta­ver­zi Smart­Worl­d­Pro2, na­va­zu­jí­cí na vlaj­ko­vou loď Smart­World­­Pro, soft­wa­ro­vou plat­for­mu di­gi­tál­ní­ho dvoj­če­te – ná­stro­je pro plá­no­vá­ní, bu­do­vá­ní a in­frastruk­tu­ru pro ur­ba­nis­ty a správ­ce ma­jet­ku. Di­gi­tál­ní dvoj­ča­ta jsou 3D vir­tu­ál­ní repli­ky fy­zic­kých budov a in­frastruk­tu­ry, při­po­je­né k datům uvnitř a kolem nich a ši­ro­ce po­u­ží­va­né k op­ti­ma­li­za­ci je­jich ná­vr­hu, stav­bě a pro­voz­ní­ho vý­ko­nu po celou dobu ži­vot­nos­ti. Smart­World­Pro2 je pro tech­no­lo­gic­kou plat­for­mu ob­rov­ským sko­kem vpřed, pro­to­že Smar­tWorld­Pro byla vy­dá­na v roce 2016.

301 Moved Permanently

Moved Permanently

The document has moved here.

Byly tak uspo­ko­je­ny vy­ví­je­jí­cí se po­tře­by zá­kaz­ní­ků z mnoha hlav­ních pro­jek­tů Di­gi­tal Twin. Změ­ni­lo se uži­va­tel­ské pro­stře­dí a při­dá­na byla celá řada no­vých uži­va­tel­sky pří­vě­ti­vých vlast­nos­tí a funk­cí ty­pic­kých pro di­gi­tál­ní dvoj­ča­ta. Dra­ma­tic­ky byly roz­ší­ře­ny a ak­tu­a­li­zo­vá­ny mož­nos­ti im­por­tu a in­te­gra­ce dat a roz­ší­ře­no zá­ze­mí o mož­nos­ti clou­do­vých (SaaS) i im­ple­men­ta­cí u zá­kaz­ní­ka (on-pre­mi­se). Smart­World­­Pro2 také před­sta­vu­je novou pre­zen­tač­ní funk­ci Twi­nUp, stej­ně jako Ma­pa­ly­ze, novou kni­hov­nu ana­lýz a plug-inů (App Store pro sta­veb­ní pro­fe­si­o­ná­ly). Jde rov­něž o první verzi do­stup­nou pro stol­ní po­čí­ta­če i table­ty.
Ci­ty­ze­ni­th byl ne­dáv­no za­řa­zen ča­so­pi­sem „Ma­nu­factu­ring Tech­no­lo­gy In­si­ghts“ mezi 10 nej­vět­ších po­sky­to­va­te­lů di­gi­tál­ních dvoj­čat v roce 2020 a le­toš­ní Glo­bal In­frastructu­re Mar­ket Re­port také iden­ti­fi­ko­val Ci­ty­ze­ni­th jako lídra na trhu di­gi­tál­ních dvoj­čat 2020 spolu s dal­ší­mi hráči, jako jsou Si­e­mens, Ac­cen­tu­re, Phi­lips a Black & Ve­atch.

Ci­ty­ze­ni­th níže uvádí ně­ko­lik klí­čo­vých prvků Smart­World­Pro2:

 • BIM im­port (Revit, Rhino, Bent­ley, Sket­chUp)
 • In­te­li­gent­ní vrst­vy
 • Ano­ta­ce
 • Od­ka­zy
 • Zá­klad­ní 3D mo­de­lo­vá­ní
 • Uži­va­tel­ské vi­zu­a­li­za­ce
 • 3D sním­ky
 • Mě­ře­ní
 • Hot­spo­ty
 • Ana­lý­zy ná­zo­rů
 • In­te­gra­ce soft­wa­ru API tře­tích stran

Více se dozvíte na cityzenith.com.


Mohlo by vás zajímat:
 

Přidat komentář

Bezpečnostní kód
Obnovit