Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Webinář Zjednodušte návrh elektrických systémů s CATIA

Pátek, 17 Červenec 2020 10:37

Tags: 3DEXPERIENCE | CATIA | Kabeláže | Technodat | Webináře

Webinar TechnodatPokud se za­bý­vá­te ná­vrhem elek­tric­kých svaz­ků a ka­be­lá­že a chce­te si zjed­no­du­šit pro­ces tvor­by sché­mat, 3D mo­de­lů svaz­ků a do­ku­men­ta­ce k vý­ro­bě, na­bí­zí se ke zhléd­nu­tí on-line webi­nář spo­leč­nos­ti Tech­no­dat, na kte­rém bude před­ve­de­no, jak vy­tvo­řit kom­plet­ní návrh elek­tric­ké­ho sys­té­mu v jed­not­ném pro­stře­dí plat­for­my 3DE­x­pe­ri­en­ce. V agen­dě webi­ná­ře bude pro­bí­rá­na tvor­ba lo­gic­ké­ho 2D sché­ma­tu, umís­tě­ní za­ří­ze­ní a ko­nek­to­rů z ka­ta­lo­gu, návrh ka­be­lo­vých svaz­ků a ka­be­lá­že ve 3D, pro­po­je­ní 2D sché­ma­tu s 3D mo­de­lem, ana­lý­za ko­nek­ti­vi­ty, zploš­tě­ní 3D ka­be­lo­vé­ho svaz­ku do 2D ro­vi­ny a také ge­ne­ro­vá­ní vý­rob­ní do­ku­men­ta­ce svaz­ku.

Ter­mín webi­ná­ře je pátek 24. čer­ven­ce 2020 v 10 hodin a pro účast­ní­ky je zdar­ma.
Za­re­gis­tro­vat se mů­že­te na www.technodat.cz.
Mohlo by vás zajímat: