Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Materiály z HANNOVER MESSE Digital Days

Pátek, 24 Červenec 2020 11:36

Tags: Deutsche Messe | Digital Days | Hannover Messe | Průmysl | Výměna informací

HANNOVER MESSE Digital Days-after show-2030Ve vzdu­chu něco viselo. A bylo to také zře­tel­ně pa­tr­né ve vir­tu­ál­ním pro­sto­ru. Prů­mys­lo­vá ko­mu­ni­ta si užívá od­bor­né vý­mě­ny zna­los­tí a se­tká­ní po­tře­bu­je. Prů­mys­lo­vá trans­for­ma­ce fun­gu­je nej­lé­pe při vý­mě­ně po­znat­ků s ostat­ní­mi. Proto byli or­ga­ni­zá­to­ři prv­ní­ho vir­tu­ál­ní­ho ve­letr­hu Han­no­ver Messe Di­gi­tal Days o to více po­tě­še­ni, že díky více než 10 ti­sí­cům při­hlá­še­ným účast­ní­kům byla tato di­gi­tál­ní udá­lost cel­ko­vým úspě­chem. S po­mo­cí při­bliž­ně dvou set řeč­ní­ků a stov­ky part­ner­ských spo­leč­nos­tí se po­da­ři­lo vy­tvo­řit dva vzru­šu­jí­cí dny in­spi­ru­jí­cích před­ná­šek, ži­vých chatů a ino­vač­ních pre­zen­ta­cí.

Cel­kem bylo k dis­po­zi­ci on-line 110 po­lo­žek pro­gra­mu, které měly více než 50 tisíc zhléd­nu­tí.

Pokud jste třeba z dů­vo­du do­vo­le­né di­gi­tál­ní han­no­ver­ský ve­letrh ne­stih­li, měli byste vědět, že veš­ke­rý obsah je stále k dis­po­zi­ci na vy­žá­dá­ní opro­ti bez­plat­né re­gis­tra­ci na hannovermesse.digital .
Mohlo by vás zajímat: