Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Společnosti jsou individuální – stejně jako M4 DRAFTING

Pátek, 24 Červenec 2020 14:46

Tags: 2D CAD | CAD Schröer | M4 Drafting | Navrhování | Software

CAD-functionality-for-every-company-M4-DRAFTING-2030Každá spo­leč­nost je je­di­neč­ná a má své spe­ci­fic­ké po­ža­dav­ky, které jsou roz­ho­du­jí­cí pro úspěch spo­leč­nos­ti. M4 Draf­ting je 2D CAD sys­tém na­vr­že­ný pro spl­ně­ní in­di­vi­du­ál­ních po­ža­dav­ků a je po­u­ží­ván ši­ro­kou šká­lou spo­leč­nos­tí pro množ­ství spe­ci­a­li­zo­va­ných prů­mys­lo­vých apli­ka­cí. M4 Draf­ting je na trhu od sa­mé­ho za­čát­ku CAD a má fle­xi­bil­ní ar­chi­tek­tu­ru, která pod­po­ru­je po­ža­dav­ky ma­lých i vel­kých spo­leč­nos­tí. Tato ar­chi­tek­tu­ra umožňuje při­dat vlast­ní CAD funk­ce tak, aby vy­ho­vo­va­ly ná­vr­ho­vým pro­ce­sům a stan­dar­dům spo­leč­nos­ti. Soft­ware navíc na­bí­zí ši­ro­kou škálu stan­dard­ních ná­stro­jů pro kaž­do­den­ní CAD práci.

Za­káz­ko­vá CAD funkč­nost pro kaž­dou spo­leč­nost

M4 Draf­ting byl vy­vi­nut na zá­kla­dě zpět­né vazby a po­ža­dav­ků jeho uži­va­te­lů. Vý­sled­kem je, že soft­ware na­bí­zí nejen kom­plex­ní škálu ná­vr­ho­vých ná­stro­jů pro prů­mys­lo­vé apli­ka­ce, ale také za­jiš­ťu­je, že díky svému vy­so­ké­mu vý­ko­nu lze kaž­do­den­ní úkoly v ob­las­ti ná­vr­hu rych­le do­kon­čit. To umožňuje uži­va­te­lům vy­tvá­řet velmi velké CAD vý­kre­sy s vy­so­kou úrov­ní de­tai­lů po­mo­cí stan­dard­ní­ho po­čí­ta­čo­vé­ho hard­wa­ru.

Vsa­ze­ní do sys­té­mo­vé ar­chi­tek­tu­ry spo­leč­nos­ti

Jed­nou ze sil­ných strá­nek M4 Draf­tingu je jeho schop­nost při­způ­so­be­ní a in­te­gra­ce do sys­té­mů ERP, PLM, PDM a CRM. Mo­der­ní CAD sys­tém musí od­po­ví­dat in­ter­ním pro­ce­sům spo­leč­nos­ti, což také zna­me­ná in­te­gra­ci s ji­ný­mi sys­témy sou­vi­se­jí­cí­mi s pro­ce­sy. Díky roz­sáh­lým roz­hra­ním a vy­so­ké míře adap­ta­bi­li­ty umožňuje 2D CAD soft­ware vy­so­kou úroveň in­te­gra­ce. Uži­va­te­lé tak mohou zkon­t­ro­lo­vat vý­kres přímo ze svého sys­té­mu sprá­vy do­ku­men­tů, upra­vit jej a znovu zkon­t­ro­lo­vat. Data tý­ka­jí­cí se pro­ce­su, jako je se­znam dílů, lze au­to­ma­tic­ky ex­tra­ho­vat z vý­kre­su nebo je lze určit uži­va­te­lem během od­ba­ve­ní, stej­ně jako to vy­ža­du­je pro­ces spo­leč­nos­ti.

Vy­ční­vat z davu

Pro spo­leč­nos­ti, které chtě­jí ma­xi­ma­li­zo­vat svou kon­ku­renč­ní vý­ho­du, může CAD Schroer im­ple­men­to­vat za­káz­ko­vé ná­stro­je, které uspo­ko­jí je­jich spe­ci­fic­ké po­ža­dav­ky. Vý­sled­kem je, že mnoho spo­leč­nos­tí, které úspěš­ně im­ple­men­to­va­ly M4 Draf­tinG, po­u­ží­va­jí své vlast­ní ná­stro­je a vy­lep­še­ní spe­ci­fic­ké pro apli­ka­ci a jsou vždy o krok na­před před kon­ku­ren­cí. Tímto způ­so­bem může být M4 Draf­ting při­způ­so­ben tak, aby vy­ho­vo­val téměř ja­kým­ko­li prů­mys­lo­vým po­ža­dav­kům, od ná­vr­hu po­tru­bí až po de­tail­ní návrh zdra­vot­nic­kých za­ří­ze­ní.

Jed­no­du­še to vy­zkou­šej­te a dejte si po­ra­dit

Vy­zkou­šet M4 Draf­ting za­be­re jen ně­ko­lik klik­nu­tí. Zku­šeb­ní verzi soft­wa­ru si mů­že­te zdar­ma stáh­nout z webu spo­leč­nos­ti CAD Schroer. Více in­for­ma­cí a prak­tic­ké tipy a triky o CAD soft­wa­ru mohou noví uži­va­te­lé najít ve video tu­to­ri­á­lech a do­ku­men­ta­ci v ně­ko­li­ka ja­zy­cích. Pokud máte ja­ké­ko­li další do­ta­zy nebo po­tře­bu­je­te další radu ohled­ně M4 NDraf­tingu, kon­tak­tuj­te přímo CAD Schroer. M4 DRAF­TING umožňuje spo­leč­nos­tem při­dá­vat za­káz­ko­vé CAD funk­ce tak, aby vy­ho­vo­va­ly je­jich vlast­ním in­di­vi­du­ál­ním pro­ce­sům a pod­ni­ko­vým stan­dar­dům.

Více na www.cad-schroer.com.
Mohlo by vás zajímat: