Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

eSemináře o elektrických vozidlech a virtuální workshop

Pondělí, 27 Červenec 2020 12:56

Tags: 3DS | Baterie | Dassault Systemès | Elektrické pohony | eSemináře | Simulace | Workshop

3DS auto-2031Spo­leč­nost Dassault Systèmes po­řá­dá další 3 živé akce, ve kte­rých dis­ku­tu­je o pro­blé­mech a vý­ho­dách in­te­gra­ce mul­ti­dis­ci­pli­nár­ní si­mu­la­ce pro urych­le­ní vý­vo­je elek­tric­kých vo­zi­del. Už 28. čer­ven­ce je na pro­gra­mu Kon­struk­ce elek­tric­ké­ho po­ho­nu, kde účast­ní­ci pro­zkou­ma­jí, jak vy­u­žít mul­ti­fy­zi­kál­ní si­mu­la­ce k před­po­vě­di a ově­ře­ní vý­ko­nu sys­té­mu elek­tric­ké­ho po­ho­nu. Ve čtvr­tek 30. čer­ven­ce se bude pro­bí­rat Kon­struk­ce ba­te­ri­o­vých mo­du­lů a bloků – jaký je roz­ho­du­jí­cí de­sign ba­te­ri­o­vých mo­du­lů pro na­bíd­ku akč­ní­ho do­jez­du, ceny, bez­peč­nos­ti, tr­van­li­vos­ti a zá­žit­ků z jízdy, které zá­kaz­ní­ci vy­ža­du­jí.

V úterý 4. srpna pak je na po­řa­du vir­tu­ál­ní workshop o kon­struk­ci elek­tric­kých po­ho­nů (část 1) a kon­struk­ci ba­te­ri­o­vých mo­du­lů a bloků (část 2). Workshop bude pod­po­ro­vat účast pu­b­li­ka, dis­ku­si a in­ter­ak­ci pro­střed­nic­tvím živé kon­ver­za­ce a hla­so­vá­ní.

3DS eSeminare-pohony-2031

Elect­ric Drive En­gi­nee­ring
Mul­ti­dis­ci­pli­nár­ní pra­cov­ní po­stu­py lze po­u­žít k si­mu­la­ci slo­ži­tos­ti elek­tric­ké­ho po­ho­nu a vy­hod­no­ce­ní více va­ri­ant ná­vr­hu.
28. čer­ven­ce 2020 | 10:00 CEST
Za­re­gis­truj­te se nyní

3DS eSeminare-baterie-2031

Bat­te­ry Mo­du­le & Pack En­gi­nee­ring
Na­jdě­te nej­lep­ší kom­pro­mi­sy tý­ka­jí­cí se akč­ní­ho do­jez­du, bez­peč­nos­ti a tr­van­li­vos­ti a sou­čas­ně vy­va­žuj­te ná­kla­dy a výkon po­mo­cí ná­vr­hu ba­te­ri­o­vých mo­du­lů a bloků.
30. čer­ven­ce 2020 | 10:00 CEST
Za­re­gis­truj­te se nyní

3DS virtual workshop-2031

Vir­tu­al Workshop: Elect­ric Drive, Bat­te­ry Mo­du­le & Pack En­gi­nee­ring
Při­hlas­te se na tento in­ter­ak­tiv­ní vir­tu­ál­ní workshop, kde budou před­ve­de­ny tech­nic­ké de­tai­ly elek­tri­fi­ka­ce vo­zi­dla.
4. srpna 2020 | 9:00 CEST
Za­re­gis­truj­te se nyní


Mohlo by vás zajímat: