Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Na trh byl uveden robotický skener FARO Trek

Čtvrtek, 06 Srpen 2020 11:25

Tags: Boston Dynamics | Faro | Hardware | Skenování | Spot | Stavebnictví | Trek

FARO Trek-2032FARO Tech­no­lo­gies ozná­mi­la 5, srpna 2020 uve­de­ní no­vé­ho pro­duk­tu FARO Trek. Trek je plně au­to­nomní in­te­gra­ce 3D mo­bil­ní­ho ske­no­vá­ní po­sta­ve­ná ve spo­lu­prá­ci s massa­chusett­skou ro­bo­tic­kou fir­mou Bos­ton Dy­na­mics. Ino­va­tiv­ní ře­še­ní kom­bi­nu­je špič­ko­vou rych­lost ske­no­vá­ní a přes­nost la­se­ro­vé­ho ske­ne­ru FARO Fo­cusS se čtyř­no­hým ro­bo­tem Spot, který je scho­pen vzdá­le­né­ho a au­to­nomní­ho sní­má­ní dat v ná­roč­ných pro­stře­dích. Za­ří­ze­ní je vhod­né pro ge­ne­rál­ní do­da­va­te­le a sta­veb­ní ma­na­že­ry k ově­ře­ní vý­ro­by a kva­li­ty na pra­co­viš­tích.

Trek vy­u­ží­vá funk­ci au­to­ma­tic­ké chůze (Au­towalk) ro­bo­ta Spot k vy­tvo­ře­ní opa­ko­va­tel­né­ho pra­cov­ní­ho po­stu­pu au­to­ma­tic­ké­ho ske­no­vá­ní. To umožňuje efek­tiv­ní sběr dat a vyšší účin­nost. Shro­máž­dě­né in­for­ma­ce jsou po­kaž­dé stej­né, což za­jiš­ťu­je vy­lep­še­nou ana­lý­zu a po­dá­vá­ní zpráv. Au­towalk au­to­ma­ti­zu­je pro­ces kon­t­ro­ly poté, co ope­rá­to­ři zpo­čát­ku na­pro­gra­mu­jí pěší trasu vedle ro­bo­ta. Na zá­kla­dě so­fis­ti­ko­va­ných sen­zo­rů je Spot scho­pen au­to­nomně stej­nou trasu opa­ko­vat a do­kon­ce pro­vést drob­né úpra­vy pro do­kon­če­ní úlohy.
Spot je na­vr­žen pro dál­ko­vé ovlá­dá­ní ope­rá­to­rem a au­to­nomní sní­má­ní. Po­mo­cí řady in­te­gro­va­ných sen­zo­rů do­ká­že robot po­ro­zu­mět dy­na­mic­kým pro­stře­dím a vy­hý­bat se pře­káž­kám nebo lidem. Právě díky těmto dvěma schop­nos­tem spo­je­ní Trek-Spot vy­ni­ká, pro­to­že hyb­rid­ní za­ří­ze­ní umožňuje au­to­ma­tic­ké sní­má­ní re­a­li­ty bo­ha­té na data po­mo­cí au­to­ma­ti­zo­va­né zku­še­nos­ti.
Bu­dou­cí apli­ka­ce umož­ní in­te­gra­ci Trek-Spot au­to­nomně za­chy­co­vat 3D la­se­ro­vé skeny v ne­bez­peč­ných, stís­ně­ných pro­sto­rech a pro­stře­dích s níz­kým ob­sa­hem kys­lí­ku, které jsou pro člo­vě­ka jinak ne­bez­peč­né.
La­se­ro­vý ske­ner FARO Fo­cusS umožňuje uži­va­te­lům pro­vá­dět rych­lá a přes­ná mě­ře­ní slo­ži­tých ob­jek­tů a budov s in­tu­i­tiv­ní­mi pra­cov­ní­mi po­stu­py. Ve­sta­vě­ná 8me­ga­pi­xe­lo­vá HDR ka­me­ra po­ři­zu­je po­drob­né sním­ky a sou­čas­ně ske­no­va­ná data po­ta­hu­je při­ro­ze­ný­mi barva­mi v růz­ných svě­tel­ných pod­mín­kách. Lehký a kom­pakt­ní Fo­cusS s 4,5ho­di­no­vou ba­te­rií na jedno na­bi­tí je kom­plet­ním in­te­gro­va­ným ře­še­ním na­vr­že­ným pro bez­peč­né a spo­leh­li­vé mo­bil­ní ske­no­vá­ní.
Více in­for­ma­cí o spo­leč­nos­ti a pro­duk­tech FARO na­jde­te na www.​faro.​com.


Mohlo by vás zajímat: