Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

OnRobot aktualizoval software pro kamerový systém Eyes

Pátek, 14 Srpen 2020 07:14

Tags: 2.5D | Eyes | Inspekce | Kamerový systém | Kontrola kvality | OnRobot | Software

OnRobot Eyes 07-III-2033Spo­leč­nost OnRo­bot před­sta­vi­la novou verzi soft­wa­ru pro „OnRo­bot Eyes“, po­pu­lár­ní­ho ro­bo­tic­ké­ho 2.5D ka­me­ro­vé­ho sys­té­mu. Ak­tu­a­li­za­ce soft­wa­ru je sou­čás­tí stra­te­gie spo­leč­nos­ti OnRo­bot na ne­u­stá­lé zdo­ko­na­lo­vá­ní port­fo­lia svých pro­duk­tů za­jiš­ťu­jí­cí zá­kaz­ní­kům vy­u­ži­tí ve stále vět­ším počtu apli­ka­cí. Snad­no po­u­ži­tel­né ro­bo­ty a kon­co­vé ná­stro­je, které lze opa­ko­va­ně a fle­xi­bil­ně na­sa­zo­vat do ši­ro­ké škály apli­ka­cí, před­sta­vu­jí opro­ti tra­dič­ním jed­no­úče­lo­vým prů­mys­lo­vým ro­bo­tům ce­no­vě do­stup­nou al­ter­na­ti­vu. In­ves­ti­ce do au­to­ma­ti­za­ce touto ces­tou za­jiš­ťu­je vý­rob­cům ještě vyšší pro­duk­ti­vi­tu.

OnRo­bot pre­fe­ru­je prak­tic­ký pří­stup za­mě­ře­ný na kon­krét­ní apli­ka­ci, což zna­me­ná po­sky­to­vat zá­kaz­ní­kům snad­no po­u­ži­tel­né ná­stro­je při­způ­so­be­né kon­krét­ním apli­kač­ním po­tře­bám. Zá­ro­veň to zna­me­ná ne­u­stá­lé roz­ši­řo­vá­ní funkč­nos­tí pro­střed­nic­tvím ak­tu­a­li­za­cí stá­va­jí­cích pro­duk­tů k mož­né­mu na­sa­ze­ní v no­vých apli­kač­ních ob­las­tech.
Nové funk­ce umožňující na­sa­zo­vat sys­tém Eyes do apli­ka­cí ur­če­ných ke kon­t­ro­le kva­li­ty a do mo­bil­ních se­stav. Za­hr­nu­jí jed­no­rá­zo­vou de­tek­ci více ob­jek­tů, barev a struk­tur a ná­stro­je pro au­to­ma­tic­kou ka­lib­ra­ci ori­en­tač­ních bodů ke zkrá­ce­ní vý­rob­ní­ho cyklu mo­bil­ních se­stav.
Zá­kaz­ní­ci byli spo­ko­je­ní se snad­ným po­u­ží­vá­ním sys­té­mu Eyes, ale chtě­li mít k dis­po­zi­ci nové funk­ce pro běžné úkoly kon­t­ro­ly kva­li­ty. Nej­no­věj­ší ak­tu­a­li­za­ce Eyes právě tuto funk­ci při­ná­ší.

Nové funk­ce vi­zu­ál­ní kon­t­ro­ly pro zkrá­ce­ní doby cyklu a rych­lou ROI

Nové in­spekč­ní funk­ce umožňují sys­té­mu snad­no tří­dit, kon­t­ro­lo­vat nebo vy­bí­rat a umis­ťo­vat ne­struk­tu­ro­va­né ob­jek­ty po­mo­cí de­tek­ce barev a ob­rysů – tj. schop­nost, kte­rou vět­ši­na kon­ku­renč­ních ka­me­ro­vých sys­té­mů ne­na­bí­zí. Tato me­to­da de­tek­ce ne­vy­ža­du­je žádné pro­gra­mo­vá­ní, ob­jek­ty vy­hle­dá­vá na zá­kla­dě ope­rá­to­rem za­da­ných in­for­ma­cí o barvě a ve­li­ko­sti.
Funk­ce in­spek­ce Eyes mohou být vy­u­ži­ty na­pří­klad ke kon­t­ro­le dílů vy­jmu­tých z CNC stro­jů nebo zjiš­ťo­vá­ní nad­měr­né­ho či ne­do­sta­teč­né­ho ma­te­ri­á­lu po vy­li­so­vá­ní sou­čás­ti. Ná­stro­je také pod­po­ru­jí ma­nu­ál­ní in­spek­ci: ope­rá­to­ři mohou na­sta­vit ka­me­ru a in­spekč­ní pro­gram, umís­tit ručně sou­část do vý­hle­du a pro­vést kon­t­ro­lu bez nut­nos­ti za­po­je­ní ro­bo­ta.

OnRobor Eyes na Fanuc a Omron-2033

Nová verze umožňuje uži­va­te­lům také jed­no­rá­zo­vou de­tek­ci více ob­jek­tů, při které sys­tém vy­bí­rá všech­ny ob­jek­ty pouze na zá­kla­dě jed­no­ho ob­ráz­ku. Pro­ces se tím zjed­no­du­šu­je a zkra­cu­je se doba cyklu. Ak­tu­a­li­za­ce ob­sa­hu­je ná­stro­je, umožňující vy­ža­do­vat kon­krét­ní typy ob­jek­tů a spe­ci­fi­ko­vat pa­ra­me­t­ry po­u­ži­té­ho ucho­po­va­če.

In­te­gra­ce „Eyes“ do mo­bil­ních ro­bo­tů

Do vý­kon­né sady ná­stro­jů Eyes byla při­dá­na nová funk­ce, která umožňuje snad­né na­sa­ze­ní na mo­bil­ní ro­bo­ty a na­sta­ve­ní na vo­zí­ky, zá­sob­ní­ky a pa­le­ty. Funk­ce ori­en­tač­ní­ho bodu zjed­no­du­šu­je pro­gra­mo­vá­ní mo­bil­ních ro­bo­tů pro pohyb z místa na místo po­mo­cí ori­en­tač­ních bodů de­fi­no­va­ných kon­co­vým uži­va­te­lem. Ori­en­tač­ní body lze také po­u­žít k ini­ci­a­ci kon­krét­ních ro­bo­tic­kých ope­ra­cí: na­pří­klad při zjiš­tě­ní pří­jez­du mo­bil­ní­ho pře­prav­ní­ku na­lo­že­né­ho sou­část­mi k ma­ni­pu­la­ci do vy­hra­ze­né­ho pra­cov­ní­ho pro­sto­ru lze snad­no pře­pnout na pick & place apli­ka­ci.

Nej­no­věj­ší ak­tu­a­li­za­ce umožňuje zá­kaz­ní­kům na­sa­dit „Eyes“ na mo­bil­ní ro­bo­ty, aniž by sle­vi­li z po­ža­dav­ků na snad­né po­u­ží­vá­ní.


Mohlo by vás zajímat: