Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

LafargeHolcim a IBM spojily síly k rozvoji platformy ORIS

Čtvrtek, 20 Srpen 2020 11:29

Tags: IBM Services | LafargeHolcim | Materiály | ORIS | Platforma | Silnice | Stavebnictví

LafargeHolcim-2034La­far­ge­Hol­cim bude spo­lu­pra­co­vat s IBM Ser­vi­ces na dal­ším vý­vo­ji první di­gi­tál­ní plat­for­my ORIS pro op­ti­ma­li­za­ci na­vr­ho­vá­ní sil­nic. Toto ře­še­ní může sní­žit ná­kla­dy na sil­nič­ní pro­jek­ty až o jednu tře­ti­nu a emise uh­lí­ku až o po­lo­vi­nu, za­tím­co ztroj­ná­so­bí tr­van­li­vost a ži­vot­nost vo­zov­ky. ORIS umožňuje sub­jek­tům s roz­ho­do­va­cí pra­vo­mo­cí, úřa­dům sil­nič­ní in­fra­stru­k­­tu­ry a in­ves­to­rům pro­jek­tů zlep­šit stav­bu a tr­van­li­vost sil­nic a sní­žit ne­e­fek­ti­vi­tu po­mo­cí in­te­li­gent­ní­ho ná­vr­hu pro­jek­tu. Na světě se každý rok po­sta­ví v prů­mě­ru 700 000 ki­lo­me­t­rů no­vých sil­nic.

Zlep­še­ní kva­li­ty a odol­nos­ti sil­nic po­mů­že sní­žit ob­rov­ské množ­ství emisí uh­lí­ku při­pi­so­va­ných do­pra­vě. Pro­to­že sil­ni­ce se liší v zá­vis­los­ti na po­lo­ze, kli­ma­tu, ty­pech vo­zi­del a ob­je­mu do­pra­vy, je slo­ži­tým pro­blé­mem de­fi­no­vat nej­tr­va­lej­ší a ná­kla­do­vě nej­e­fek­tiv­něj­ší kom­bi­na­ci sta­veb­ních ma­te­ri­á­lů a tech­no­lo­gií již ve fázi ná­vr­hu. ORIS hod­no­tí ná­vrhy vo­zo­vek z růz­ných per­spek­tiv a do­po­ru­ču­je efek­tiv­ní způ­so­by kon­struk­ce a údrž­by s míst­ní­mi mož­nost­mi a do­stup­nos­tí ma­te­ri­á­lů. ORIS pod­po­ru­je ve­řej­né stra­te­gie, které chrá­ní pří­rod­ní zdro­je, a umožňuje tak míst­ní a cir­ku­lár­ní eko­no­mi­ku při vý­stav­bě sil­nic.
La­far­ge­Hol­cim bude vy­u­ží­vat port­fo­lio di­gi­tál­ních plat­fo­rem IBM, hyb­rid­ních clou­dů, slu­žeb di­gi­tál­ní­ho na­vr­ho­vá­ní, jakož i od­bor­né zna­los­ti IBM v ob­las­ti stro­jo­vé­ho učení, umělé in­te­li­gen­ce, prů­mys­lo­vé­ho in­ter­ne­tu věcí a ana­lý­zy dat k dal­ší­mu po­sí­le­ní svých ma­te­ri­á­lo­vých zna­los­tí o ce­men­tu a ho­to­vých be­to­no­vých vý­rob­cích, jakož i svých ře­še­ní a vý­rob­ků, včet­ně be­to­no­vých pre­fab­ri­ká­tů, as­fal­tu, malty a sta­veb­ních ře­še­ní.
Další informace o platformě ORIS jsou dostupné na www.lafargeholcim.com/oris.


Mohlo by vás zajímat: