Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

FARO získává ATS AB

Pondělí, 24 Srpen 2020 08:45

Tags: Akvizice | ATS AB | Digitální dvojčata | Faro | Webshare Cloud

ATS AB-2035FARO Tech­no­lo­gies ozná­mi­la 21. srpna, že zís­ka­la Advan­ced Tech­ni­cal So­lu­ti­ons AB (ATS), švéd­skou jed­nič­ku v ob­las­ti tech­no­lo­gie ře­še­ní 3D di­gi­tál­ní­ho dvoj­če. Spo­leč­nost ATS byla za­lo­že­na v roce 1990 a měla mi­mo­řád­ný úspěch v au­to­mo­bi­lo­vém prů­mys­lu, kde firma uza­vře­la do­ho­dy s ně­ko­li­ka zná­mý­mi svě­to­vý­mi vý­rob­ci au­to­mo­bi­lů. Akvi­zi­ce in­te­gru­je soft­ware ATS a pa­ten­to­va­ný sys­tém Tra­ce­a­ble 3D, který umožňuje vy­so­ce přes­né a opa­ko­va­tel­né 3D ske­no­vá­ní, do clou­do­vé plat­for­my FARO Web­sha­re Cloud.

Sys­tém ATS spo­ju­je fy­zic­ké pro­stře­dí s di­gi­tál­ním svě­tem a oče­ká­vá se, že po­sí­lí schop­nost firmy FARO vy­lep­šit zá­kaz­ní­kům čas při roz­ho­do­vá­ní 10­krát rych­lej­ším 3D zob­ra­zo­vá­ním s přes­nos­tí na 1 mm.
Akvi­zi­ce má umož­nit urych­le­ní za­ve­de­ní tech­no­lo­gie di­gi­tál­ních dvoj­čat. Vy­so­ce přes­né 3D si­mu­la­ce di­gi­tál­ních dvoj­čat umožňují ka­pi­tá­lo­vě ná­roč­ným od­vět­vím, jako je au­to­mo­bi­lo­vý a le­tec­ký prů­my­sl, vý­znam­ně zkrá­tit čas na uve­de­ní na trh a sní­žit ná­kla­dy. Zá­ro­veň si FARO zvy­šu­je atrak­ti­vi­tu své na­bíd­ky clou­do­vých před­plat­ných na trhu. Švéd­ské zá­ze­mí firmy ATS bude pro FARO slou­žit jako skandinávské ser­vis­ní a pro­dej­ní stře­dis­ko.
Pro více informací navštivte www.faro.com.


Mohlo by vás zajímat: