Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Se ZWCAD 2021 rychleji a efektivněji

Pátek, 04 Září 2020 10:59

Tags: 2021 | Efektivita | Rychlost | Software | ZWCAD | ZWSOFT

ZWCAD 2021-2036Dru­hé­ho září byl ofi­ci­ál­ně uve­den ZWCAD 2021, rych­lej­ší a efek­tiv­něj­ší verze vý­kon­né­ho, spo­leh­li­vé­ho a DWG kom­pa­ti­bil­ní­ho CAD ře­še­ní vy­vi­nu­té­ho spo­leč­nos­tí ZW­SOFT. Rych­lost, která je pro ZWCAD zá­sad­ní, je díky vy­lep­še­né­mu gra­fic­ké­mu en­gi­nu ak­tu­ál­ně nej­lep­ší. Tato verze čte sou­bor v prů­mě­ru o 30% méně času než před­cho­zí. Pře­pí­ná­ní, za­my­ká­ní a ode­my­ká­ní vrs­tev také trvá jen po­lo­vi­nu času. Ne­e­xis­tu­je však žádný kom­pro­mis tý­ka­jí­cí se sta­bi­li­ty a efek­tů zob­ra­ze­ní. I při roz­li­še­ní 4K jsou ob­jek­ty adap­tiv­ní a zob­ra­zu­jí se v lepší kva­li­tě. 

Ex­ter­ní od­ka­zy mohou mít různé for­má­ty, takže je ob­tíž­né s nimi za­chá­zet, když pro každý typ sou­bo­ru exis­to­val jeden správ­ce. V ZWCAD 2021 je sprá­va Xref mno­hem jed­no­duš­ší. Na jed­nom pa­ne­lu mů­že­te zob­ra­zit ná­hled a zvý­raz­nit sou­bo­ry, zkon­t­ro­lo­vat in­for­ma­ce o sou­bo­ru, upra­vit cestu k sou­bo­ru atd.
Někdy je ne­vy­hnu­tel­né, že se kon­strukč­ní prvky pře­krý­va­jí. Abys­te na ně měli jas­něj­ší po­hled, mů­že­te nyní určit prů­hled­nost ob­jek­tů, šraf, od­ka­zů atd. Jed­not­li­vě nebo spo­leč­ně, pokud jsou ve stej­né vrst­vě.
Někdy se hodí zvý­raz­nit ně­kte­ré ob­jek­ty pro vy­kres­le­ní, aniž by to ovliv­ni­lo de­sign v mo­de­lo­vém pro­sto­ru. Nyní, když jsou k dis­po­zi­ci vrst­vy vý­ře­zu, mů­že­te pro každý výřez zvý­raz­nit kon­krét­ní vlast­nos­ti vrst­vy (barva vrst­vy, typ čáry, tloušť­ka čáry atd.). Kromě toho lze VpLa­yers rych­le vy­brat po­mo­cí fil­trů a re­se­to­vat.
Po­mo­cí vzor­ců a ma­te­ma­tic­kých vý­ra­zů lze nyní hod­no­tu buněk ta­bul­ky se­číst, zprů­mě­ro­vat, vy­ná­so­bit atd. Po­dob­ně jsou vzor­ce k dis­po­zi­ci v di­a­lo­go­vém okně Pole. Pole, která se po­čí­ta­jí po­mo­cí vzor­ců, mů­že­te ak­tu­a­li­zo­vat po­mo­cí pří­ka­zu REGEN.
Akce myší jsou při­způ­so­bi­tel­né pro osob­ní ná­vy­ky při na­vr­ho­vá­ní. Když je sys­té­mo­vá pro­měn­ná SHORT­CUT­ME­NU 0, lze při­způ­so­bit jak akce dvo­ji­té­ho klik­nu­tí, tak tla­čít­ka myši. V di­a­lo­go­vém okně CUI mů­že­te na­hra­dit na­sta­ve­ný vý­sle­dek akce myši po­ža­do­va­ným pří­ka­zem.
ZWCAD 2021 sa­mo­zřej­mě na­bí­zí mno­hem více no­vých funk­cí a vy­lep­še­ní než výše uve­de­né. Na­pří­klad Vi­su­al Stu­dio bylo ak­tu­a­li­zo­vá­no na verzi 2017 a roz­hra­ní .NET na 4.6.1 pro snaz­ší por­to­vá­ní apli­ka­cí.

Stáh­ně­te si ZWCAD 2021 jako 30­den­ní bez­plat­nou zku­šeb­ní verzi.

Více in­for­ma­cí o ZWCAD 2021 v češ­ti­ně zís­ká­te na www.zwcad.cz/cz/zwcad/zwcad-2021.


Mohlo by vás zajímat: