Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Altair rozšiřuje strategickou OEM dohodu s HPE

Pátek, 04 Září 2020 12:09

Tags: Altair | HPE | PBS Professional | Prodloužení | Smlouva

HPC Summit 2020-2036Al­tair ozná­mil 3. září 2020 pro­dlou­že­ní ví­ce­le­té OEM smlou­vy s Hewlett Pac­kard En­ter­pri­se (HPE), aby mohl na­bíd­nout nově vy­lep­še­nou verzi správ­ce zá­tě­že Al­tair PBS Pro­fes­si­o­nal a plá­no­va­če úloh na všech špič­ko­vých HPC sys­té­mech v oboru, včet­ně HPE Apollo Sys­tems a nové řady su­per­po­čí­ta­čů HPE Cray. K na­bíd­ce pod­po­ry nej­no­věj­ší na­bíd­ky soft­wa­ru budou také po­u­ži­ty Al­tair HPE Point­next Tech­no­lo­gy Servi­ces, které po­sky­tu­jí po­ra­den­ské a pro­fe­si­o­nál­ní služ­by při na­vr­ho­vá­ní a na­sa­zo­vá­ní ře­še­ní.

Mezi klí­čo­vá vy­lep­še­ní patří im­po­zant­ní vy­lep­še­ní pro­pust­nos­ti, pod­po­ra jak vy­so­ké­ho vý­ko­nu, tak vy­so­ké pro­pust­nos­ti, snad­ný pří­stup ke clou­do­vým pro­střed­kům na vy­žá­dá­ní a nová svo­bo­da ří­ze­ní a op­ti­ma­li­za­ce roz­počtů v celé or­ga­ni­za­ci.
Al­tair po­pr­vé po­de­psal do­ho­du OEM s HPE v roce 2017. Dříve měl Al­tair uza­vře­ny ví­ce­le­té do­ho­dy s or­ga­ni­za­ce­mi, které HPE na­kou­pi­la, včet­ně SGI od roku 2012 a Cray od roku 2015. Roz­hod­nu­tí HPE a Al­tai­ru o ob­no­ve­ní svého zá­vaz­ku stra­te­gic­ké spo­lu­prá­ce za­jis­tí, že uži­va­te­lé HPC mohou oka­mži­tě těžit z při­da­né funkč­nos­ti, fle­xi­bi­li­ty a efek­ti­vi­ty nej­no­věj­ší­ho vy­dá­ní PBS Pro­fes­si­o­nal.

Chce­te-li se do­zvě­dět více o HPC ře­še­ních spo­leč­nos­ti Al­tair, za­re­gis­truj­te se na Al­tair HPC Vir­tu­al Sum­mit ve dnech 9. – 10. září 2020 na web.altair.com/altair-virtual-hpc-summit.


Mohlo by vás zajímat: