Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

OMRON představil integrovanou řídicí jednotku robotu

Úterý, 08 Září 2020 08:58

Tags: Automatizace | NJ501-R | OMRON | Průmysl | Řídící jednostka | Robotika | Výrobní linky

Omron-RJ robotu-2037Spo­leč­nost OMRON Cor­po­rati­on ozná­mi­la 8. září 2020 uve­de­ní první „in­te­gro­va­né ří­di­cí jed­not­ky ro­bo­tu“ na světě, která do­ko­na­le syn­chro­ni­zu­je au­to­ma­ti­zač­ní tech­no­lo­gii a po­sky­tu­je zá­kaz­ní­kům vyšší rych­lost a přes­nost vý­ro­by, mož­nost si­mu­lo­vat celé vý­rob­ní linky bez nut­nos­ti po­u­ží­vat fy­zic­ké vy­ba­ve­ní, zjed­no­du­še­ní údrž­by a zkrá­ce­ní doby uve­de­ní na trh během pro­ce­sů ná­vr­hu, plá­no­vá­ní, uve­de­ní do pro­vo­zu a pře­stav­by. Já­drem této plat­for­my je nová ří­di­cí jed­not­ka stro­jů, která na­bí­zí syn­chro­ni­za­ci v re­ál­ném čase mezi všemi au­to­ma­ti­zač­ní­mi za­ří­ze­ní­mi, včet­ně ro­bo­tů, sou­čás­tí stro­jo­vé­ho vi­dě­ní, po­ho­nů a bez­peč­nost­ní­ho vy­ba­ve­ní.

Nová ří­di­cí jed­not­ka NJ501-R je za­lo­že­na na pr­votříd­ní řadě ří­di­cích jed­no­tek stro­jů pro prů­mys­lo­vou au­to­ma­ti­za­ci NJ od spo­leč­nos­ti OMRON. Po­mo­cí „in­te­gro­va­né ří­di­cí jed­not­ky ro­bo­tu“ je možné au­to­ma­ti­zo­vat po­kro­či­lou a slo­ži­tou ruční práci, kte­rou před­tím vy­ko­ná­val per­so­nál. Uži­va­te­lé nyní mohou také si­mu­lo­vat návrh a úpra­vu vý­rob­ních za­ří­ze­ní ve vir­tu­ál­ním pro­stře­dí, vy­tvá­řet za­ří­ze­ní a pro­vá­dět údrž­bu na dálku.
OMRON vy­rá­bí sen­zo­ry po­hy­bu, ro­bo­tic­ká za­ří­ze­ní a bez­peč­nost­ní vy­ba­ve­ní po­třeb­né k na­sa­ze­ní plně au­to­ma­ti­zo­va­né vý­rob­ní linky. In­te­gro­va­ná ří­di­cí jed­not­ka ro­bo­tu je sys­tém, které řeší pro­blémy, s nimiž se vý­rob­ní zá­vo­dy dříve se­tká­va­ly. OMRON tyto pro­blémy vy­ře­šil jed­no­du­chou in­te­gra­cí ří­di­cích za­ří­ze­ní. Dvě in­te­gra­ce po­psa­né níže po­mo­hou vy­ře­šit pro­blémy, kte­rým mnoho zá­kaz­ní­ků čelí ve vý­rob­ních zá­vo­dech.

In­te­gra­ce ří­ze­ní

Po­kro­či­lé a bez­pro­blé­mo­vé ovlá­dá­ní „in­te­gro­va­né ří­di­cí jed­not­ky ro­bo­tu“ au­to­ma­ti­zu­je pro­ce­sy vklá­dá­ní a se­sta­vo­vá­ní, které vy­ža­du­jí jemné a do­ved­né zpra­co­vá­ní. Ro­bo­ty a za­ří­ze­ní jsou ří­ze­ny a plně syn­chro­ni­zo­vá­ny v re­ál­ném čase je­di­nou ří­di­cí jed­not­kou, což zlep­šu­je výkon za­ří­ze­ní a za­jiš­ťu­je podle vý­zku­mu spo­leč­nos­ti OMRON z roku 2019 do­sa­že­ní nej­vyš­ší úrov­ně vý­kon­nos­ti na světě.

In­te­gra­ce pro­ce­su kon­struk­ce

OMRON vy­tvo­řil tech­no­lo­gii, která sjed­no­cu­je pro­gra­mo­va­cí ja­zy­ky pro ří­ze­ní ro­bo­tů a stro­jů a umožňuje snad­nou si­mu­la­ci vý­rob­ní linky po­mo­cí je­di­né­ho pro­gra­mo­va­cí­ho soft­wa­ru. Tech­ni­ci PLC nyní mohou snad­no na­vr­ho­vat ovlá­da­cí prvky ro­bo­tů a celé vý­rob­ní sys­témy, včet­ně všech po­hy­bo­vých, sen­zo­ro­vých, ro­bo­tic­kých a bez­peč­nost­ních za­ří­ze­ní. Vý­rob­ní linky lze vir­tu­ál­ně si­mu­lo­vat a pro­voz­ní ka­pa­ci­tu je možné určit před uve­de­ním za­ří­ze­ní do pro­vo­zu. Sys­tém vi­zu­a­li­zu­je pro­ces, čímž sni­žu­je počet pra­cov­ních hodin nutný pro návrh pro­ce­su a pro­voz­ní ově­ře­ní podle vý­zku­mu spo­leč­nos­ti OMRON až o 50 %. To vše lze navíc pro­vá­dět na dálku. Pro­střed­nic­tvím uži­va­tel­ské­ho roz­hra­ní soft­wa­ru Sy­smac Stu­dio mohou uži­va­te­lé na­vr­ho­vat, pro­gra­mo­vat, řešit pro­blémy, pro­vo­zo­vat a udr­žo­vat bu­dou­cí au­to­ma­ti­zač­ní sys­témy vzdá­le­ně z li­bo­vol­né­ho místa na světě.
OMRON má je­di­neč­ný kon­cept na­zva­ný „in­te­gro­va­ná ří­di­cí jed­not­ka ro­bo­tu“. Za­ve­de­ním této jed­not­ky OMRON urych­lu­je vývoj ino­va­cí podle prin­ci­pu tří „i“: in­te­gro­va­né, in­te­li­gent­ní a in­ter­ak­tiv­ní. Zá­sad­ní jsou zejmé­na „au­to­ma­ti­za­ce slo­ži­tých úkolů“, „au­to­ma­ti­za­ce vy­so­ce ko­or­di­no­va­né­ho pro­vo­zu stroj-stroj“ a pod­po­ra uži­va­te­lů v úsilí o trans­for­ma­ci vý­rob­ní­ho pro­vo­zu tak, aby se při­způ­so­bi­li mo­der­ním vý­zvám, po­skyt­nu­tím „vir­tu­ál­ní­ho vý­rob­ní­ho zá­vo­du bez pro­sto­ro­vých a ča­so­vých ome­ze­ní“, se kte­rým se au­to­ma­ti­za­ce těch­to pro­ce­sů může usku­teč­nit.

Hlav­ní funk­ce a vý­ho­dy in­te­gro­va­né ří­di­cí jed­not­ky:

  • Díky in­te­gra­ci ří­ze­ní PLC, po­hy­bu a ro­bo­tu do jedné jed­not­ky lze nyní pro­vá­dět slo­ži­té ruční práce, které mohli dělat pouze lidé, po­mo­cí ro­bo­tů. Tato in­te­gra­ce au­to­ma­ti­zu­je tech­ni­ky zku­še­ných pra­cov­ní­ků ve vý­rob­ním od­vět­ví a po­sky­tu­je vy­so­kou syn­chro­ni­za­ci ro­bo­tů a za­ří­ze­ní.
  • Pro­gra­mo­va­cí jazyk pro PLC a robot je sjed­no­ce­ný v obec­ném ja­zy­ce IEC, což umožňuje tech­ni­kům, kteří ob­vykle ovlá­da­jí PLC, také řídit ro­bo­ty.
  • Po­mo­cí si­mu­lač­ní tech­no­lo­gie spo­leč­nos­ti OMRON mů­že­te ově­řit výkon za­ří­ze­ní v po­čá­teč­ní fázi ná­vr­hu za­ří­ze­ní, což umožňuje kon­struk­té­rům me­cha­nic­kých ná­vrhů a elek­tro­in­že­ný­rům vy­tvá­řet de­sign sou­běž­ně. V dů­sled­ku toho lze uve­de­ní za­ří­ze­ní do pro­vo­zu do­kon­čit za krat­ší dobu, do­sáh­nout vyšší vý­rob­ní ka­pa­ci­ty a vy­hnout se chy­bám a ne­zda­rům během uvá­dě­ní za­ří­ze­ní do pro­vo­zu.
  • Ke spuš­tě­ní si­mu­la­ce může uži­va­tel po­u­žít funk­ci emu­la­ce v soft­wa­ru Sy­smac Stu­dio. Sys­tém ne­vy­ža­du­je při­po­je­ní ke sku­teč­né­mu stro­ji kvůli ově­ře­ní pro­vo­zu. Vý­rob­ní ka­pa­ci­tu ro­bo­tic­ké­ho za­ří­ze­ní lze také mo­ni­to­ro­vat di­gi­tál­ně.
  • Při opě­tov­ném po­u­ži­tím před­cho­zích di­gi­ta­li­zo­va­ných pod­kla­dů je snaz­ší zří­dit další za­ří­ze­ní.

Více informací na www.omron.com.


Mohlo by vás zajímat: