Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

CAD Stu­dio uved­lo novou verzi Power­Tools V2.0

Pátek, 11 Září 2020 06:54

Tags: Autodesk | CAD Studion | CAM | Nadstavby | Power Tools | PowerMILL | v2.0

powertools v20 01-2037S novou verzí apli­kač­ní nad­stav­by z řady CS+ pro CAM pro­dukt Au­to­desk Power­MillPower­Tools V2.0 – při­šlo 1. září 2020 CAD Stu­dio. Power­Tools je bez­plat­ný bonu­so­vý do­pl­něk pro Au­to­de­sk Power­Mill 2021. Roz­ši­řu­je tento CAM soft­ware o sadu ná­stro­jů a au­to­ma­tic­kých funk­cí pro ze­fek­tiv­ně­ní a au­to­ma­ti­za­ci pří­pra­vy ob­rá­bě­ní, vr­tá­ní a tvor­by vý­rob­ní do­ku­men­ta­ce ve stro­jí­ren­ských fir­mách. Funkč­nost jed­not­li­vých ná­stro­jů v Power­Tools je roz­ši­řo­vá­na na zá­kla­dě po­ža­dav­ků čes­kých a slo­ven­ských zá­kaz­ní­ků CAD Studia z re­ál­né­ho po­u­ží­vá­ní těch­to CAM ná­stro­jů v praxi.

No­vin­ky v Power­Tools V2.0

  • Kom­plet­ní lo­ka­li­za­ce do an­g­lic­ké­ho ja­zy­ka
  • Pod­po­ra asy­me­t­ric­kých svě­rá­ků a nový in­ter­fa­ce da­ta­bá­ze
  • Nová funk­ce au­to­ma­tic­ké­ho pře­jme­no­vá­ní drah s klí­čem
  • De­tek­ce chyb­ných ploch v mo­de­lu
  • Vy­lep­še­na funk­ce pře­vo­du bodů křiv­ky na ob­lou­ky
  • Vy­lep­še­ná a roz­ší­ře­ná tvor­ba au­to­ma­tic­ké zá­lo­hy – da­ta­bá­ze ná­stro­jů, pásu karet, star­to­va­cí makro, ba­rev­ná sché­ma­ta a klá­ve­so­vé zkrat­ky

powerTools V20 02-2037

Stej­ně jako u ostat­ních bonuso­vých apli­ka­cí CAD Stu­dia si mohou zá­jem­ci ak­ti­vo­vat li­cen­ce těch­to apli­ka­cí zdar­ma, přímo ze svého uži­va­tel­ské­ho účtu na Hel­p­des­ku. Na strán­ce Down­lo­ad si také mohou stáh­nout tento nový ná­stroj CS+ a vy­zkou­šet si jej v trial verzi. Apli­ka­ce je k dis­po­zi­ci v češ­ti­ně a v an­g­lič­ti­ně.

Více in­for­ma­cí a pře­hled no­vi­nek na­jde­te na strán­ce Power­Tools a o bo­nu­so­vých ná­stro­jích se bude rov­něž dis­ku­to­vat na nad­chá­ze­jí­cí on-line kon­fe­ren­ci CADfórum 2020.


Mohlo by vás zajímat: