Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Fórum aditivní výroby 2020

Pondělí, 14 Září 2020 09:08

Tags: 3D tisk | Aditivní výroba | Forum | Konference | Výstaviště Brno

forum-av-msv-2019--2038Podle in­for­ma­ce por­tá­lu Stro­ji­ren­st­vi.cz pro­běh­ne kon­fe­ren­ce Fórum adi­tiv­ní vý­ro­by 2020 v pů­vod­ně ohlá­še­ném ter­mí­nu 6. října v Brně, při­čemž po­řa­da­te­lé při její re­a­li­za­ci zo­hled­ní veš­ke­rá hy­gi­e­nic­ká opat­ře­ní nutná pro za­jiš­tě­ní ma­xi­mál­ní ochra­ny zdra­ví všech účast­ní­ků. Vzhle­dem k tomu, že 25. 6. roz­hod­la spo­leč­nost Ve­letrhy Brno ne­u­sku­teč­nit letos Me­zi­ná­rod­ní stro­jí­ren­ský ve­letrh, jehož sou­čás­tí dosud Fórum adi­tiv­ní vý­ro­by bylo, plá­nu­jí or­ga­ni­zá­to­ři roz­ší­řit pro­sto­ry pro do­pro­vod­nou vý­sta­vu 3D tis­ká­ren a za­jis­tit tak účast­ní­kům mož­nost kom­fort­ní­ho se­tká­ní s pro­fe­si­o­ná­ly v ob­las­ti adi­tiv­ní vý­ro­by.

Vedle pre­zen­ta­cí nej­no­věj­ších tech­no­lo­gií 3D tisku a je­jich mož­nos­tí bude pro účast­ní­ky při­pra­ve­na pře­hlíd­ka pro­jek­tů tiš­tě­ných masek, re­spi­rá­to­rů, dílů pro ven­ti­lá­to­ry, štítů atd., které v České re­pub­li­ce vznik­ly s při­spě­ním sto­vek nad­šen­ců, od­bor­ní­ků, uni­ver­zit a firem v boji proti ne­mo­ci covid-19. Za pří­tom­nos­ti au­to­rů těch­to pro­jek­tů se do­zví­te, jak právě 3D tisk prak­tic­ky po­má­há v ob­do­bí krize a čím může být pro­spěš­ný i vám.

Ter­mín a místo ko­ná­ní: 6. října 2020, Vý­sta­viš­tě Brno – pa­vi­lon E, sál E2, Vý­sta­viš­tě 405/1, Brno.

Více informací o konferenci najdete na www.odborne-konference.cz.


Mohlo by vás zajímat: