Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Bentley Systems oznamuje dostupnost cloudu OpenGround

Středa, 16 Září 2020 08:44

Tags: Analýzy | Bentley Systems | Cloud | Geotechnická data | Modelování | OpenGround | Simulace

openground cloud-2038Bent­ley Sys­tems ozná­mi­la 10. září 2020 do­stup­nost OpenGround Cloudu, nové clou­do­vé služ­by která umožňuje ge­o­tech­nic­kým pro­fe­si­o­ná­lům pří­stup ke spo­leh­li­vým ge­o­tech­nic­kým datům pro lepší pod­po­ru tech­nic­ké­ho roz­ho­do­vá­ní a pro zlep­še­ní spo­lu­prá­ce v celém do­da­va­tel­ském ře­těz­ci. OpenGround Cloud na­bí­zí kom­plet­ní ře­še­ní pro plá­no­vá­ní, za­dá­vá­ní dat, tvor­bu pro­to­ko­lů vrtů, sprá­vu la­bo­ra­tor­ních dat, po­dá­vá­ní hlá­še­ní, vi­zu­a­li­za­ci a další. Clou­do­vá služ­ba zlep­šu­je spo­lu­prá­ci na­příč mul­ti­dis­ci­pli­nár­ní­mi pro­jek­to­vý­mi týmy a vý­znam­ně zvy­šu­je hod­no­tu ge­o­tech­nic­kých dat jejich lehkou do­stup­ností klí­čo­vým účast­ní­kům pro­jek­tu.

Dy­na­mi­ka ge­o­tech­nic­ké­ho pro­jek­to­vé­ho týmu a apli­ka­ce a služ­by, které vy­ža­du­jí ke sprá­vě pří­rod­ních zdro­jů, se rych­le mění. Re­le­vant­ní ge­o­tech­nic­ká data jsou ob­vykle roz­ptý­le­na v růz­ných apli­ka­cích a za­ří­ze­ních a je­jich shro­maž­ďo­vá­ní a kon­so­li­da­ce může být těž­ko­pád­ná, což kom­pli­ku­je efek­tiv­ní a včas­né po­u­ži­tí těch­to dat. Nyní s OpenGround Clou­dem mohou ge­o­tech­nič­tí in­že­ný­ři snad­no při­stu­po­vat ke spo­leh­li­vým, vy­so­ce kva­lit­ním ak­tu­ál­ním i his­to­ric­kým ge­o­tech­nic­kým datům pro mo­de­lo­vá­ní, si­mu­la­ci a ana­lý­zu po­zem­ních pod­mí­nek in­frastruk­tur­ních pro­jek­tů.


Mohlo by vás zajímat: