Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Vyhněte se konfliktům při tvorbě návrhů

Středa, 16 Září 2020 09:52

Tags: Chad Jackson | Cloud | Dassault Systemès | Lifecycle Insights | PDF | SolidWorks | Spolupráce

DesignFriction CS-2038Dassault Systèmes So­li­dWorks Cor­po­rati­on na­bí­zí ke sta­že­ní pdf bro­žu­ru v čes­kém ja­zy­ce o mo­der­ních clou­do­vých ře­še­ních od Chada Jackso­na, vedoucího pro­gra­mů vý­zku­mu a myš­len­ko­vé­ho ve­de­ní ve spo­leč­nos­ti Li­fecycle In­si­ghts. Díky ní mů­že­te zjis­tit, jak mohou clou­do­vá ře­še­ní při­spět k hlad­ší spo­lu­prá­ci na va­šich kon­strukč­ních ná­vr­zích. Mo­der­ní vývoj pro­duk­tů se vy­zna­ču­je vy­so­kou mírou spo­lu­prá­ce, při­čemž klí­čo­vá roz­hod­nu­tí často činí tech­nic­ké i ne­tech­nic­ké me­zi­o­bo­ro­vé týmy. Přes­to­že nut­nost spo­lu­prá­ce nikdo ne­zpo­chybňuje, exis­tu­je řada pře­ká­žek, které spo­lu­prá­ci při tvor­bě ná­vrhů kom­pli­ku­jí. Na­štěs­tí jsou tu nová clou­do­vá ře­še­ní, jež tyto pro­blémy od­st­raňují.

Ak­tu­ál­ní zprá­va „Vy­hně­te se kon­flik­tům při tvor­bě ná­vrhů“ od spo­leč­nos­ti Li­fecycle In­si­ghts vy­svět­lu­je klí­čo­vou po­zi­ci kon­struk­té­rů v rámci širší spo­lu­prá­ce při vý­vo­ji pro­duk­tů. Podle této zprá­vy je kri­tic­ky dů­le­ži­té po­skyt­nout kon­struk­té­rům správ­né ná­stro­je pro efek­tiv­ní spo­lu­prá­ci. Pře­čtě­te si celou zprá­vu a zjis­tě­te více o těch­to té­ma­tech:

  • Tren­dy cen­t­ra­li­za­ce spo­lu­prá­ce v rámci kon­strukč­ních pra­co­višť.
  • Zdro­je tře­nic v tra­dič­ním pro­ce­su spo­lu­prá­ce.
  • Nové ná­stro­je pro eli­mi­na­ci tře­cích ploch v prů­bě­hu spo­lu­prá­ce.
  • Pře­hled nej­dů­le­ži­těj­ších aspek­tů, jež musí pod­ni­ky brát v potaz při po­su­zo­vá­ní no­vých ná­stro­jů.

STÁH­NĚ­TE SI ZPRÁ­VU a zjis­tě­te, jak se vaši kon­struk­té­ři díky mo­der­ním CAD ná­stro­jům sta­nou cen­t­rem spo­lu­prá­ce při vý­vo­ji pro­duk­tů.

Chad Jackson vede pro­gra­my vý­zku­mu a myš­len­ko­vé­ho ve­de­ní ve spo­leč­nos­ti Li­fecycle In­si­ghts. Účast­ní se obo­ro­vých akcí, na nichž také vy­stu­pu­je jako řeč­ník, a se­sta­vu­je re­cen­ze nově vzni­ka­jí­cích tech­no­lo­gic­kých ře­še­ní. Li­fecycle In­si­ghts je firma za­bý­va­jí­cí se vý­zku­mem a po­ra­den­ský­mi pu­b­li­ka­ce­mi. Její misí je po­má­hat ve­dou­cím pra­cov­ní­kům ve zhod­no­ce­ní tech­no­lo­gic­kých ini­ci­a­tiv bez na­ru­še­ní chodu pod­ni­ká­ní.


Mohlo by vás zajímat: