Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

VariCAD do 12. října 2020 se slevami

Středa, 23 Září 2020 10:24

Tags: 2020 | Licence | Slevy | Software | VariCAD | Září–Říjen

Varicad-2039Spo­leč­nost Va­ri­cad in­for­mu­je o za­jí­ma­vých sle­vách svých pro­duk­tů. Va­ri­CAD roční up­gra­de tak do­sta­ne­te za 11 990 korun (zá­klad­ní cena 14 990 Kč), zvý­hod­ně­ná cena za roční up­gra­de platí pro uži­va­te­le s ver­ze­mi Va­ri­CAD 2017 a no­věj­ší­mi. Cena ob­sa­hu­je pře­chod na verzi Va­ri­CAD 2020-1.12, tech­nic­kou pod­po­ru (mai­lem, te­le­fo­nic­ky, on­li­ne po­mo­cí vzdá­le­né plo­chy) a nárok na všech­ny nové ak­tu­a­li­za­ce po dobu ná­sle­du­jí­cích 12 mě­sí­ců. Va­ri­CAD 2020 li­cen­ce + roční up­gra­de za 32 990 korun (zá­klad­ní cena 49 990 Kč), cena ob­sa­hu­je všech­ny mo­du­ly pro­gra­mu Va­ri­CAD 2020-1.12, tech­nic­kou pod­po­ru a nárok na všech­ny nové ak­tu­a­li­za­ce po dobu jed­no­ho roku od za­kou­pe­ní li­cen­ce, vč. pře­cho­du na verzi Va­ri­CAD 2021.

Va­ri­CAD 2020 li­cen­ce za 27 990 korun (zá­klad­ní cena 39 990 Kč), cena ob­sa­hu­je všech­ny mo­du­ly pro­gra­mu Va­ri­CAD 2020-1.12 a tech­nic­kou pod­po­ru.
Pokud ne­spa­dá­te do uve­de­né­ho roz­me­zí verzí u roč­ní­ho up­gra­du, máte stra­ší li­cen­ci, kon­tak­tuj­te ob­chod­ní­ky Va­ri­ca­du, kteří zpra­cu­jí in­di­vi­du­ál­ní ce­no­vou na­bíd­ku.
Vaše do­ta­zy nebo ob­jed­náv­ky vy­ří­dí na e-mailu ob­jed­nav­ky@​varicad.​cz nebo na te­le­fo­nech:
+420 485 113 735, +420 606 605 356, +420 602 411 228 a +420 602 410 619.

Na­bíd­ka platí pro ob­jed­náv­ky do­ru­če­né nej­poz­dě­ji do 12. října 2020.

Všech­ny ceny jsou uve­de­ny bez DPH. Nárok na slevu za­ni­ká, pokud ne­bu­de zá­lo­ho­vá fak­tu­ra uhra­ze­na v ter­mí­nu splat­nos­ti.
Po­drob­něj­ší in­for­ma­ce o pro­gra­mu Va­ri­CAD 2020 včet­ně ukáz­ko­vých videí na­jde­te na www.varicad.cz.


Mohlo by vás zajímat: