Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

HP podporuje udržitelný tisk pomocí Managed Print Service

Středa, 23 Září 2020 10:46

HP20130729661-2039Spo­leč­nost HP má nyní nej­kom­plex­něj­ší uh­lí­ko­vě ne­ut­rál­ní na­bíd­ku Ma­naged Print Ser­vi­ce na světě. Díky tomu zá­kaz­ní­ci snad­ně­ji do­sa­hu­jí cílů v ob­las­ti ochra­ny kli­ma­tu a zvy­šu­jí pro­duk­ti­vi­tu – to vše bez na­ru­še­ní ob­chod­ních pro­ce­sů. Ře­še­ní Ma­naged Print Ser­vi­ce HP mohou pod­ni­kům po­mo­ci sní­žit a kom­pen­zo­vat uh­lí­ko­vou stopu sou­vi­sí­cí s tis­kem do­ku­men­tů op­ti­ma­li­za­cí tis­ko­vých za­ří­ze­ní za úče­lem sní­že­ní emisí uh­lí­ku, od­ha­dem cel­ko­vých emisí uh­lí­ku pro­du­ko­va­ných tis­kár­na­mi HP po­mo­cí ná­stro­je HP Susta­i­na­ble Im­pact Re­por­ting and Ana­ly­tics (SIRA), zvý­še­ním efek­ti­vi­ty zdro­jů o 13 %, sní­že­ním do­pa­dů na eko­sys­tém o 12 %, sní­že­ním pa­pí­ro­vé­ho od­pa­du o 25 % a kom­pen­za­cí 100 % emisí skle­ní­ko­vých plynů.

Správ­ná volba pro ži­vot­ní pro­stře­dí

HP spo­lu­pra­cu­je s před­ní­mi or­ga­ni­za­ce­mi, aby ově­ři­la sku­teč­né hod­no­ty emisí a zá­ro­veň pod­po­ři­la in­ves­ti­ce do pro­jek­tů, které pod­po­ru­jí ko­mu­ni­ty, ochra­nu bi­o­di­ver­zi­ty, vy­u­ží­vá­ní vě­tr­né ener­gie a při­ro­ze­nou re­ge­ne­ra­ci lesů. Jako pří­klad lze uvést re­zer­va­ci pod­po­ru­jí­cí bi­o­di­ver­zi­tu Rimba Raya v In­donésii, pra­les Ku­le­ra v Ma­la­wi a bi­o­ply­no­vou sta­ni­ci v čín­ském Se­ču­a­nu.

  • Cer­ti­fi­ka­ce Car­bon­Ne­utral v sou­la­du s pro­to­ko­lem Car­bon­Ne­utra­l7 po­krý­vá emise ce­lé­ho ži­vot­ní­ho cyklu vý­rob­ku v sou­vis­los­ti s těž­bou su­ro­vin, vý­ro­bou, do­pra­vou a po­u­ží­vá­ním tis­ká­ren HP, ori­gi­nál­ní­ho spo­třeb­ní­ho ma­te­ri­á­lu HP (včet­ně pa­pí­ru) a ži­vot­nos­ti za­ří­ze­ní.
  • Uh­lí­ko­vá ne­utra­li­ta po­má­há fak­tic­ky sni­žo­vat uh­lí­ko­vou stopu na nulu po­mo­cí kom­bi­na­ce opat­ře­ní, včet­ně zvý­še­né efek­ti­vi­ty pro­voz­ní účin­nos­ti, pře­cho­du na ob­no­vi­tel­né zdro­je ener­gie a in­ves­tic do růz­ných pro­jek­tů uh­lí­ko­vé kom­pen­za­ce, jako je ochra­na lesů.
  • Spo­leč­nost HP fi­nan­cu­je pro­jek­ty uh­lí­ko­vé kom­pen­za­ce, které splňují přís­né stan­dar­dy tře­tích stran, až do výše 100 % emisí po­chá­ze­jí­cích z tis­ká­ren znač­ky HP ve vlast­nic­tví na­šich zá­kaz­ní­ků.8 Tyto pro­jek­ty mohou při­spět k pl­ně­ní cílů udr­ži­tel­né­ho roz­vo­je OSN (SDG) a při­nést spo­leč­né vý­ho­dy pro lidi, pla­ne­tu i spo­le­čen­ské ko­mu­ni­ty.
  • Uh­lí­ko­vé kom­pen­za­ce mohou vést k další pod­po­ře udr­ži­tel­né­ho roz­vo­je v po­do­bě vy­tvá­ře­ní no­vých pra­cov­ních míst v ob­las­ti vý­ro­by ob­no­vi­tel­né ener­gie, pří­no­sů pro zdra­ví v dů­sled­ku sni­žo­vá­ní vy­u­ži­tí fo­sil­ních paliv a za­cho­vá­ní bi­o­lo­gic­ké roz­ma­ni­tos­ti.

Zá­va­zek HP k ochra­ně kli­ma­tu

  • HP po­kra­ču­je v cestě k udr­ži­tel­né bu­douc­nos­ti tisku, který bude še­tr­ný k lesům, uh­lí­ko­vě ne­ut­rál­ní a pod­po­ří obě­ho­vé hos­po­dář­ství. Sni­žo­vá­ním uh­lí­ko­vých emisí v celém ře­těz­ci a in­ves­to­vá­ním do uh­lí­ko­vé kom­pen­za­ce se spo­leč­nost HP snaží řešit ce­lo­ži­vot­ní uh­lí­ko­vou stopu kaž­dé­ho tis­ko­vé­ho ře­še­ní HP.
  • HP po­kra­ču­je v pl­ně­ní svého cíle, jímž je do­sa­že­ní uh­lí­ko­vé ne­utra­li­ty služ­by Ma­naged Print Ser­vi­ce do roku 2025.
  • V této mi­mo­řád­né době pra­cu­jí velké i malé pod­ni­ky no­vý­mi způ­so­by. Spo­leč­nost HP jedná s na­lé­ha­vos­tí na všech fron­tách, aby chrá­ni­la naši pla­ne­tu, re­a­go­va­la na pro­bí­ha­jí­cí pan­de­mii a sta­ra­la se o zdra­ví a har­mo­nii lidí ce­lé­ho světa.

Více in­for­ma­cí o HP Inc. na­lez­ne­te na www.hp.com.