Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Webinář Unijní dotace na digitální výrobu

Středa, 23 Září 2020 11:02

Tags: Digitální výroba | Dotace | Naviga4 | Podnikatelé | Webináře

bank-banking-banknote-2039Po­sled­ních více než 12 mi­li­ard korun se bude letos roz­dě­lo­vat pod­ni­ka­te­lům na pro­jek­ty po­ří­ze­ní ino­va­tiv­ních tech­no­lo­gií, vy­bu­do­vá­ní fi­rem­ní­ho vý­vo­jo­vé­ho pra­co­viš­tě nebo mzdo­vé ná­kla­dy na vý­zkum­né či vý­vo­jo­vé pra­cov­ní­ky. Pod­ni­ka­te­lům se tak ote­ví­rá po­sled­ní mož­nost čer­pat do­ta­ce z ak­tu­ál­ní­ho ob­do­bí. Ne­zmeš­kej­te šanci zís­kat ale­spoň část z po­sled­ních 12 mi­li­ard, které jsou ještě k dis­po­zi­ci! Mů­že­te je po­u­žít na in­ves­ti­ce do vý­ro­by, ener­ge­tic­ké úspo­ry pro­vo­zu i platy za­měst­nan­ců za­po­je­ných do vý­vo­je. Zú­čast­ně­te se zdar­ma krát­ké­ho webi­ná­ře a do­zví­te se, jak uspět!

Jed­no­du­še se za­re­gis­truj­te na krát­ký 15­mi­nu­to­vý webi­nář, který vás rych­le pro­ve­de ak­tu­ál­ní­mi mož­nost­mi a po­ra­dí, jak uspět při roz­dě­lo­vá­ní unij­ních peněz. K dis­po­zi­ci jsou dva ter­mí­ny – 6. a 8 října, vždy od 10 hodin. Vy­ber­te si vhod­ný ter­mín a re­gis­truj­te se.

RE­GIS­TRA­CE A VÍCE IN­FOR­MA­CÍ ZDE

 

 


Mohlo by vás zajímat: