Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Řešení kontroly kvality rozměrů řady R od Creaformu

Pondělí, 28 Září 2020 22:11

Tags: Black|Elite | Creaform | CUBE-R | Kvalita | Měření | Me­traS­CAN-R | R-Series | TQC | VXscan-R

cube-r automated-3d-scanning-cmm metrascan-r-black-2040Spo­leč­nost Cre­a­form ozná­mi­la 24. září 2020 nej­no­věj­ší vy­dá­ní v řadě R-Se­ries, včet­ně nové Me­traS­CAN-R Black|Elite a při­dá­ní čtyř růz­ných mo­de­lů v 3D ske­no­va­cím mě­ři­cím stro­ji CUBE-R. Cre­a­form také uvedl na trh zcela nový soft­wa­ro­vý modul pro­stře­dí di­gi­tál­ních dvoj­čat VXs­can-R, který doplňuje kom­plex­ní sadu ře­še­ní spo­leč­nos­ti pro au­to­ma­ti­zo­va­nou kon­t­ro­lu kva­li­ty. Vý­rob­ci po­tře­bu­jí nyní více než kdy­ko­li před­tím do­sáh­nout rych­lé­ho, přes­né­ho a opa­ko­va­tel­né­ho vý­stu­pu. Au­to­ma­ti­zo­va­ný­mi ře­še­ní­mi kon­t­ro­ly kva­li­ty Cre­a­form mohou vý­rob­ci zvý­šit svou pro­duk­ti­vi­tu.

Díky rych­lej­ší­mu zjiš­ťo­vá­ní a ře­še­ní pro­blé­mů s kva­li­tou na zá­kla­dě sta­tis­tic­kých ana­lýz lze ak­tiv­ně­ji pro­vá­dět ná­prav­ná opat­ře­ní ke zmír­ně­ní cel­ko­vých ná­kla­dů na kva­li­tu (TQC) a ne­ren­ta­bil­ních sta­že­ní z trhu.

Rychlé a univerzální řešení automatizované kontroly kvality na trhu

  • Ne­u­vě­ři­tel­ně rych­lé doby cyklu: Díky 45 mod­rým la­se­ro­vým čarám pro ske­no­va­cí ob­last s vy­so­kou hus­to­tou, která pro­vá­dí až 1 800 000 mě­ře­ní za sekun­du a ge­ne­ru­je živé sítě.
  • Přes­něj­ší a opa­ko­va­tel­něj­ší vý­sled­ky: Vy­so­ká přes­nost 0,025 mm v pro­voz­ních pod­mín­kách, bez ohle­du na ne­sta­bi­li­ty, vib­ra­ce a te­pel­né od­chyl­ky.
  • Vy­so­ké roz­li­še­ní: Roz­li­še­ní mě­ře­ní 0,025 mm, které ge­ne­ru­je vy­so­ce de­tail­ní ske­no­vá­ní bez ohle­du na po­vrch, úpra­vy, ge­o­me­t­ric­ký prvek nebo typ ple­chu.
  • Nové soft­wa­ro­vé pro­stře­dí di­gi­tál­ní­ho dvoj­če­te: VXs­can-R umož­ňu­je uži­va­te­lům všech úrov­ní snad­no a rych­le na­pro­gra­mo­vat dráhy ro­bo­ta a op­ti­ma­li­zo­vat zorný úhel ro­bo­tic­ké­ho sys­té­mu.
  • Ma­xi­mál­ní vše­stran­nost: Za­chy­tá­vá vy­so­ce spo­leh­li­vě 3D data mě­ře­ní na lesk­lých po­vr­ších, ob­jek­tech se změ­na­mi od­ra­zi­vos­ti, růz­ných ve­li­kos­tech dílů a ši­ro­ké škále po­vr­cho­vých ge­o­me­t­rií.
  • Kon­fi­gu­ro­va­tel­né a při­způ­so­bi­tel­né port­fo­lio: CUBE-R na­bí­ze­ný v 16 kon­fi­gu­ra­cích, a Me­traS­CAN-R Black|Elite lze in­te­gro­vat do vlast­ní mě­ři­cí buňky po­sta­ve­né podle kon­krét­ních po­třeb kli­en­ta. Mož­nos­ti za­hr­nu­jí různé typy bez­peč­nost­ních krytů, uži­teč­né za­tí­že­ní a kon­fi­gu­ra­ce ochra­ny ma­jet­ku.
  • Jed­no­du­chost pro­vo­zu: Au­to­ma­ti­zo­va­ná ře­še­ní kon­t­ro­ly kva­li­ty Cre­a­formu mohou po­u­ží­vat pro­fe­si­o­ná­lo­vé, kteří mají málo me­t­ro­lo­gic­kých zna­los­tí. Me­traS­CAN-R Black|Elite je kom­pa­ti­bil­ní s hlav­ním me­t­ro­lo­gic­kým soft­warem, což umož­ňu­je bez­pro­blé­mo­vou in­te­gra­ci do ja­ké­ho­ko­li typu vý­rob­ní­ho toku prací.

Mohlo by vás zajímat: