Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Změna termínu konání konference Fórum aditivní výroby 2020

Pátek, 02 Říjen 2020 09:55

Tags: 3D tisk | Aditivní výroba | Forum | Konference | Výstaviště Brno

ForumAV-2040Vzhle­dem k vy­hlá­še­ní nou­zo­vé­ho stavu na území ČR s plat­nos­tí od 5. 10. na 30 dnů jsou po­řa­da­te­lé nu­ce­ni změ­nit ter­mín ko­ná­ní kon­fe­ren­ce Fórum adi­tiv­ní vý­ro­by, která se na­mís­to pů­vod­ně plá­no­va­né­ho úterý 6. 10. ode­hra­je ve stře­du 11. 11. 2020. V tuto dobu již snad bude epi­de­mi­o­lo­gic­ká i spo­le­čen­ská si­tu­a­ce pří­z­ni­věj­ší. K roz­hod­nu­tí kon­fe­ren­ci zcela ne­zru­šit, ale pouze po­su­nout ter­mín je­jí­ho ko­ná­ní, při­měl po­řa­da­te­le vy­so­ký zájem o tuto udá­lost ze stra­ny účast­ní­ků, part­ne­rů a před­ná­še­jí­cích.

Pro re­gis­tro­va­né: Vy­da­né vstu­pen­ky zů­stá­va­jí v plat­nos­ti. V pří­pa­dě, že vám ná­hrad­ní ter­mín z ja­ké­ho­ko­liv dů­vo­du ne­vy­ho­vu­je a pře­je­te si vrá­tit úhra­du vstup­né­ho, kon­tak­tuj­te po­řa­da­te­le na e-mailu vy­da­va­tel­st­vi@​novamedia.​cz.


Mohlo by vás zajímat: