Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Pozvánka na on-line konferenci Simulace sypkých materiálů

Pátek, 23 Říjen 2020 13:39

Tags: Advanced Engineering | Altair | ATCx | DEM | EDEM | Konference | on-line | Simulace | Sypké materiály

ATCxDEM x02-2043Při­jmě­te po­zvá­ní na dvou­den­ní vir­tu­ál­ní kon­fe­ren­ci Vir­tu­al ATC on the Dis­cre­te Ele­ment Me­thod za­mě­ře­nou na si­mu­la­ce syp­kých ma­te­ri­á­lů. Na této kon­fe­ren­ci se do­zví­te, jak me­to­du DEM (Dis­cre­te Ele­ment Me­thod) vy­u­ží­va­jí před­ní spo­leč­nos­ti v růz­ných prů­mys­lo­vých od­vět­vích k op­ti­ma­li­za­cím kon­strukč­ních ře­še­ní a pro­ce­sů. Zú­čast­nit by se měli pře­de­vším spe­ci­a­lis­té, kteří na­vr­hu­jí za­ří­ze­ní na ma­ni­pu­la­ci a zpra­co­vá­ní syp­kých ma­te­ri­á­lů jako jsou hor­ni­ny, ze­mi­ny, obilí, gra­nu­lá­ty nebo jiné sypké ma­te­ri­á­ly (ze­mě­děl­ství, hut­nic­tví, far­ma­cie apod).

Stej­ně tak budou pří­spěv­ky vě­no­vá­ny si­mu­la­cím po­hy­bu vo­zi­del po ne­zpev­ně­ném po­vrchu – tedy jistě za­ujme pra­cov­ní­ky ve vý­vo­ji ze­mě­děl­ské, sta­veb­ní, tě­žeb­ní a vo­jen­ské tech­ni­ky.

První den je pro­gram vě­no­ván pří­spěv­kům od zá­kaz­ní­ků a je roz­dě­len do čtyř bloků podle za­mě­ře­ní. Vy­slech­nout si mů­že­te pří­spěv­ky od spo­leč­nos­tí CLAAS, CNH, Ar­ce­lo­r­Mit­tal, Pratt Miller, Paul Wurth, Astec In­dustries a mnoha dal­ších.
Druhý den vám spe­ci­a­lis­té z Al­tai­ru před­ve­dou, jak ze soft­wa­ru EDEM vy­tě­žit ma­xi­mum (ka­lib­rač­ní tech­ni­ky, více o klí­čo­vých funk­cích a CAE in­te­gra­cích) a kam smě­řu­je další vývoj.

Pro­hléd­ně­te si pro­gram kon­fe­ren­ce, se­znam­te se s té­ma­ty a včas se za­re­gis­truj­te na strán­kách Vir­tu­al ATC on the Dis­cre­te Ele­ment Me­thod.

Vice in­for­ma­cí a re­gis­tra­ce

 V případě dotazů můžete kontaktovat tým Advanced Engineeringu.


Mohlo by vás zajímat: