Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Podívejte se, co je nového v SOLIDWORKS 2021

Čtvrtek, 29 Říjen 2020 13:49

Tags: 2021 | 3DEXPERIENCE | Efektivita | Koncept | SolidWorks | Výroba | Works

Zobrazeni dle palety-2044Ze­fek­tiv­ně­te pro­ces vý­vo­je vý­rob­ků a urych­le­te ino­va­ce. So­li­dworks 2021 po­sky­tu­je řadu dů­le­ži­tých zdo­ko­na­le­ní, která urych­lí a zlep­ší pro­ces vý­vo­je vý­rob­ků. Bez ohle­du na to, v jakém prů­mys­lo­vém oboru pod­ni­ká­te, při­da­li vý­vo­já­ři vy­lep­še­ní, která vám po­mo­hou lépe ino­vo­vat a uvá­dět vý­rob­ky rych­le­ji na trh. Tato nová verze se kon­krét­ně za­mě­řu­je na roz­ší­ře­né funk­ce a výkon – vý­kon­něj­ší práce s vel­ký­mi se­sta­va­mi a vy­lep­še­né mož­nos­ti si­mu­la­cí nebo vyšší výkon sys­té­mu a rych­lej­ší pra­cov­ní po­stu­py při sprá­vě dat. Lepší pro­po­je­ní s port­fo­li­em 3DE­x­pe­ri­en­ce Works na­bí­zí in­te­gro­va­nou spo­lu­prá­ci, clou­do­vou sprá­vu dat a po­kro­či­lé si­mu­la­ce.

S port­fo­li­em 3DE­x­pe­ri­en­ce Works bude mají týmy pří­stup k in­for­ma­cím v re­ál­ném čase, díky čemuž jsou schop­ny do­stat pro­duk­ty na trh rych­le­ji a zlep­šit tak ob­chod­ní vý­sled­ky spo­leč­nos­tí.

Zjis­tě­te více a po­dí­vej­te se, jak se díky soft­wa­ru So­li­dworks 2021 ná­vrhy rych­le­ji do­sta­nou od kon­cep­tu k vý­ro­bě.


Mohlo by vás zajímat: