Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

BobCAD-FreeCAD – od bezplatného CAD systému po výkonné NC programování

Pátek, 30 Říjen 2020 17:54

Tags: BobCAD | CAD/CAM | FreeCAD | NC programování | Software

CAD-2044Da­ta­CAD Soft­ware & Ser­vi­ce na­bí­zí CAD sys­tém Bob­CAD-Fre­e­CAD zdar­ma jako vstup do CAD na­vr­ho­vá­ní s mož­nos­tí jeho roz­ší­ře­ní na vý­kon­ný CAD/CAM sys­tém. Ši­ro­ká škála vý­kon­ných funk­cí drá­to­vé­ho, ploš­né­ho a ob­je­mo­vé­ho mo­de­lu umožňuje efek­tiv­ní návrh jed­no­du­chých 2D vzorů až po slo­ži­té 3D mo­de­ly. In­tu­i­tiv­ní uži­va­tel­ské roz­hra­ní na­bí­zí rych­lé kon­strukč­ní úspě­chy bez zdlou­ha­vé­ho a ná­klad­né­ho ško­le­ní. Bob­CAD-Fre­e­CAD po­sky­tu­je řadu 2D ná­stro­jů pro ge­o­me­t­rii, jako jsou body, čáry, ob­lou­ky, křiv­ky, of­se­to­vé a rov­no­běž­né linie.

Knihov­ny podob tvarů drá­to­vých mo­de­lů, jako jsou ob­dél­ní­ky, ozu­be­ná kola, vačky a vzory děr, usnadňují a zrych­lu­jí pro­ces ná­vr­hu. []

Pře­čtě­te si celý člá­nek

 

 


Mohlo by vás zajímat: