Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Projektování továrny určuje její výkon a efektivitu

Pondělí, 09 Listopad 2020 11:13

Tags: CAD Schröer | M4 Plant | Návrh | Projektování | Vizualizace | Výrobní závod

CAD Schroer size independent 3d design in plant engineering-2046Na za­čát­ku kaž­dé­ho no­vé­ho pro­jek­tu zá­vo­du exis­tu­je kon­cept po­stu­pu. I v této rané fázi ná­vr­hu jsou ur­če­ny nejen hlav­ní sou­čás­ti zá­vo­du, ale také ši­ro­ká škála pro­voz­ních de­tai­lů, které jsou ná­sled­ně vy­lep­še­ny čet­ný­mi ná­vr­ho­vý­mi ite­ra­ce­mi, podle do­hod­nu­tých kom­plex­ních spe­ci­fi­ka­cí no­vé­ho zá­vo­du. Slo­ži­tost mo­der­ní­ho vý­rob­ní­ho zá­vo­du je těžké po­cho­pit a vy­ža­du­je ce­lo­st­ní pří­stup k soft­wa­ro­vým sys­té­mům na­sa­ze­ným od sa­mé­ho po­čát­ku pro­ce­su ná­vr­hu. Právě v tomto bodě je za­po­tře­bí so­fis­ti­ko­va­ný soft­ware pro návrh za­ří­ze­ní, který za­jis­tí 3D vi­zu­a­li­za­ci ná­vr­hu a in­te­gra­ci s ji­ný­mi soft­wa­ro­vý­mi sys­témy.

Po­tře­ba in­te­li­gent­ní údrž­by

Po do­kon­če­ní stav­by zá­vo­du za­čí­ná nejen vý­ro­ba, ale také sou­vi­se­jí­cí ope­ra­ce údrž­by. Spo­leč­nos­ti in­ves­tu­jí část svých vý­no­sů z pro­de­je do údrž­by svého za­ří­ze­ní. Cílem každé spo­leč­nos­ti je mi­ni­ma­li­zo­vat po­ten­ci­ál pro­sto­jů. Pokud byl závod na­vr­žen po­mo­cí in­te­li­gent­ní­ho ná­vr­ho­vé­ho soft­wa­ru, mohou se ope­rá­to­ři spo­leh­nout, že soft­ware bude přes­ně pod­po­ro­vat je­jich čin­nos­ti údrž­by. Ko­nec­kon­ců, čím více se návrh od re­a­li­ty od­chý­lí, tím vyšší budou ná­kla­dy na údrž­bu. Na­pří­klad, pokud do­ku­men­ta­ce za­ří­ze­ní ne­odrá­ží sku­teč­ný stav za­ří­ze­ní, během údrž­by na­sta­nou po­tí­že a ča­so­vě ná­roč­né úpra­vy. Pro­vo­zo­va­te­lé mohou v ko­neč­ném dů­sled­ku ušet­řit pe­ní­ze po­u­ží­vá­ním in­te­li­gent­ní­ho ná­vr­ho­vé­ho soft­wa­ru od sa­mé­ho za­čát­ku a také pro dlou­ho­do­bou údrž­bu svého zá­vo­du.

In­te­li­gent­ní návrh za­ří­ze­ní

Jeden ta­ko­vý sys­tém vy­vi­nul CAD Schroer. M4 PLANT po­sky­tu­je projektantům kom­plex­ní ná­stroj pro ce­lo­st­ní a in­te­li­gent­ní návrh vý­rob­ní­ho zá­vo­du. Kromě roz­sáh­lých mož­nos­tí 3D ná­vr­hu a vi­zu­a­li­za­ce ob­sa­hu­je mo­du­lár­ní sada soft­wa­ru také apli­ka­ce pro ří­ze­ní pro­jek­tů a kon­t­ro­lu kva­li­ty.

Zku­šeb­ní verze s pod­po­rou

CAD Schroer na­bí­zí bez­plat­nou zku­šeb­ní verzi M4 PLANT, která umož­ní uči­nit in­for­mo­va­né roz­hod­nu­tí na zá­kla­dě vlast­ních zku­še­nos­tí s M4 PLANT. K dis­po­zi­ci je také tech­nic­ká pod­po­ra, která po­mů­že s vy­zkou­še­ním. On-line pod­po­ra a míst­ní se­mi­ná­ře po­sky­tu­jí další pří­le­ži­tos­ti k pro­hlou­be­ní od­bor­ných zna­los­tí po­mo­cí soft­wa­ru pro ře­še­ní va­šich vlast­ních pro­jek­tů.

Ta­jem­ství in­te­gro­va­né­ho návrhu závodu

 

 


Mohlo by vás zajímat: