Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

SolidCAD exponenciálně roste a kupuje AMS 360 Inc.

Pondělí, 09 Listopad 2020 22:44

Tags: Akvizice | AMS 360 | Autodesk | CAD/CAM | CNC | Reseler | Růst | Školení | SolidCAD | Společnost

AMS 360 Inc-2046Nej­vět­ší ka­nad­ský Au­to­de­sk Pla­ti­num Part­ner a spo­leč­nost po­sky­tu­jí­cí pro­fe­si­o­nál­ní služ­by, So­lid­CAD, ozná­mi­la 5. lis­to­pa­du 2020 další akvi­zi­ci, kte­rou je firma AMS 360, Au­to­de­sk Re­seller, se síd­lem ve Wind­so­ru v On­ta­riu v Ka­na­dě. AMS 360 fun­gu­je jako po­sky­to­va­tel ško­le­ní CNC a CAD/CAM ve vý­rob­ním sek­to­ru. Kromě svých od­bor­ných zna­los­tí v ob­las­ti ško­le­ní po­sky­tu­je AMS 360 svým zá­kaz­ní­kům také další služ­by, včet­ně op­ti­ma­li­za­ce pro­gra­mo­va­cí­ho pro­ce­su, vy­tvá­ře­ní dat ob­rá­bě­cích stro­jů a tvor­by po­st­pro­ce­so­rů.

So­lid­CAD je v pro­dej­ním ka­ná­lu více než 25 let a za­měst­ná­vá jeden z nej­vět­ších týmů tech­no­lo­gic­kých od­bor­ní­ků. Tato akvi­zi­ce před­sta­vu­je skvě­lý mil­ník, který roz­ší­ří tým spe­ci­a­lis­tů na apli­ka­ce, zna­los­ti a služ­by pro po­kro­či­lá vý­rob­ní ře­še­ní Au­to­de­s­ku včet­ně pro­gra­mů jako Fe­a­tu­re­CAM, Power­Mill, Power­Sha­pe a PowerIn­spect.

Kom­bi­no­va­ný tým od­bor­ní­ků So­lid­CAD a AMS 360 je při­pra­ven pod­po­ro­vat a po­sky­to­vat služ­by vý­rob­cům v celé Ka­na­dě po­mo­cí špič­ko­vých CAM ško­le­ní, ře­še­ní vlast­ní­ho pro­gra­mo­vá­ní a po­ra­den­ských slu­žeb. S novým a vy­lep­še­ným týmem se So­lid­CAD vě­nu­je po­mo­ci fir­mám ze­fek­tiv­nit celý je­jich di­gi­tál­ní vý­rob­ní pro­ces od za­čát­ku do konce. Toto nové slou­če­ní je třetí akvi­zi­cí So­lid­CA­Du od loňského roku.
Více o vý­rob­ních služ­bách So­lid­CADu na­jde­te na www.solidcad.ca.


Mohlo by vás zajímat: