Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Uchopovač pro náročné aplikace OnRobot 2FG7

Pátek, 13 Listopad 2020 14:48

Tags: 2FG7 | Automatizace | Hardware | OnRobot | Robotika | Uchopovače

OnRobot 2FG7 09-2046Spo­leč­nost OnRo­bot před­sta­vu­je nový kom­plex­ní, do­stup­ný, snad­no po­u­ži­tel­ný, pa­ra­lel­ní ucho­po­vač 2FG7 k vy­u­ži­tí v čis­tých pro­vo­zech. Je na­vr­žen tak, aby spo­leč­nos­tem všech ve­li­kos­tí umož­nil rych­lé na­sta­ve­ní ucho­po­va­cích apli­ka­cí, na­sa­ze­ní během ně­ko­li­ka minut a zvlád­nu­tí vy­so­ké­ho uži­teč­né­ho za­tí­že­ní – i ve stís­ně­ných pro­sto­rech. Ucho­po­vač 2FG7 je ide­ál­ní pro ma­lo­ob­je­mo­vou vý­ro­bu o vy­so­kém počtu sérií a po­sky­tu­je rych­lou ná­vrat­nost in­ves­tic pro mnoho roz­díl­ných apli­ka­cí, včet­ně ob­slu­hy stro­jů, ma­ni­pu­la­ce s ma­te­ri­á­lem a mon­tá­že.

Uni­ver­zál­ní model 2FG7 s ma­xi­mál­ním uži­teč­ným za­tí­že­ním 11 kg, roz­sa­hem vněj­ší­ho úcho­pu až 74 mm a ucho­po­va­cí silou 20–140 N, snad­no zvlád­ne těžké a ob­jem­né před­mě­ty. 2FG7 s roz­mě­ry (156 × 158 × 180 mm) men­ší­mi než u ucho­po­va­čů RG2 a RG6 avšak s větší vý­kon­nos­tí, před­sta­vu­je ide­ál­ní ná­stroj pro po­u­ži­tí v ma­lých pra­cov­ních buňkách, což je hlav­ním bo­nu­sem zejmé­na v ruš­ných vý­rob­ních za­ří­ze­ních, kde je pra­cov­ní plo­cha vzác­nou ko­mo­di­tou, a v apli­ka­cích s ome­ze­ným ma­né­v­ro­va­cím pro­sto­rem.

OnRobot 2FG7 10-2046

2FG7 umožňuje vý­rob­cům všech od­vět­ví rych­lé a snad­né na­sta­ve­ní ucho­po­va­cích apli­ka­cí díky hlad­ké in­te­gra­ci s kom­plet­ní pro­duk­to­vou řadou OnRo­bot a s ko­la­bo­ra­tiv­ní­mi a leh­ký­mi prů­mys­lo­vý­mi ro­bo­ty všech hlav­ních zna­ček. Snad­né po­u­ži­tí 2FG7 umož­nu­je rych­lé na­sa­ze­ní, vý­raz­ně sni­žu­je po­tře­bu vlast­ních dílů a zkra­cu­je dobu ná­vrat­nos­ti in­ves­tic. Pro­ces na­sa­ze­ní dále zjed­no­du­šu­jí in­te­li­gent­ní funk­ce zpět­né vazby, včet­ně de­tek­ce úcho­pu a de­tek­ce ztra­ce­né­ho úcho­pu.

Cer­ti­fi­kace pro čisté pro­sto­ry

2FG7 před­sta­vu­je ucho­po­vač při­pra­ve­ný k vý­ro­bě tak, aby vy­dr­žel ná­roč­né vý­rob­ní pod­mín­ky a apli­ka­ce. Má cer­ti­fi­ka­ci IP67 a rov­něž ISO Class 5 pro čisté pro­sto­ry vy­ža­do­va­nou pro mnoho ma­ni­pu­lač­ních apli­ka­cí ve far­ma­ceu­tic­kém a hi-tech prů­mys­lu. Rov­něž vy­ho­vu­je normě ISO/TS 15066, pokud jde o hod­no­ce­ní ri­zi­ka pra­co­višť s ko­la­bo­ra­tiv­ní­mi ro­bo­ty.
Srd­cem 2FG7 je elek­tro­mo­tor po­sky­tu­jí­cí řadu výhod opro­ti pne­u­ma­tic­kým ucho­po­va­cím sys­té­mům. Uži­va­te­lé 2FG7 mohou snad­no pro­gra­mo­vat na­sta­ve­ní síly, rych­los­ti a zdvi­hu po­mo­cí in­tu­i­tiv­ní­ho soft­wa­ro­vé­ho roz­hra­ní. Pro­to­že umožňuje rych­lé a snad­né úpra­vy na­sta­ve­ní v zá­vis­los­ti na ma­ni­pu­lo­va­ných čás­tech, je ucho­po­vač ide­ál­ní pro vý­ro­bu vy­so­ké­ho počtu ma­lých pro­duk­to­vých sérií.
Přes­ný elek­tro­mo­tor v 2FG7 po­sky­tu­je ucho­po­va­či přes­nost po­lo­hy prstu s cit­li­vos­tí 0,1 mm a rych­lost úcho­pu 200 mm/s. Fle­xi­bi­li­tu v ši­ro­ké škále apli­ka­cí za­jiš­ťu­je schop­nost kon­co­vých uži­va­te­lů přes­ně na­sta­vit roz­sah, tlak a po­lo­hu prstů. Pne­u­ma­tic­ké ucho­po­va­če na­pro­ti tomu po­sky­tu­jí jen ome­ze­né ří­ze­ní síly s níz­kou přes­nos­tí s po­mo­cí na­sta­ve­ní tlaku vzdu­chu. Pne­u­ma­tic­ké sys­témy dále ne­po­sky­tu­jí mož­nos­ti in­te­li­gent­ní de­tek­ce úcho­pu a mohou ne­ga­tiv­ně ovliv­nit kva­li­tu vzdu­chu uvolňová­ním ne­čis­tot do pra­cov­ní­ho pro­stře­dí.

 


Mohlo by vás zajímat: