Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Bentley Systems spouští fond Bentley iTwin Ventures

Pondělí, 16 Listopad 2020 09:47

Tags: Bentley iTwin Ventures | Bentley Systems | Digitální dvojčata | Fond | Infrastruktura

BIV-2047Spo­leč­nost Bent­ley Sys­tems ozná­mi­la zří­ze­ní fondu Bent­ley iTwin Ven­tu­res, jehož pro­střed­nic­tvím se hodlá po­dí­let na in­ves­ti­cích do na­děj­ných tech­no­lo­gic­kých spo­leč­nos­tí, které se ne­bo­jí no­vých pří­le­ži­tos­tí v ob­las­ti ře­še­ní di­gi­tál­ních dvoj­čat in­frastruk­tu­ry, jako jsou sil­ni­ce, že­lez­ni­ce, vodní cesty, mosty, in­že­nýr­ské sítě, prů­mys­lo­vá za­ří­ze­ní a další in­frastruk­tur­ní ma­jet­ky. Bent­ley iTwin Ven­tu­res je fond ri­zi­ko­vé­ho ka­pi­tá­lu v hod­no­tě 100 mi­li­o­nů do­la­rů.

Pod­po­ru­je ino­va­ce spo­leč­ným in­ves­to­vá­ním do za­čí­na­jí­cích pod­ni­ků a nově vzni­ka­jí­cích spo­leč­nos­tí, které jsou stra­te­gic­ky vý­znam­né pro cíl Bent­ley Sys­tems, jímž je po­krok v in­frastruk­tu­ře pro­střed­nic­tvím di­gi­tál­ních ino­va­cí. Fond se za­mě­ří na in­ves­ti­ce do trans­for­mač­ních ře­še­ní di­gi­tál­ních dvoj­čat s pod­po­rou ná­vr­hu, si­mu­la­ce, vý­stav­by nebo pro­vo­zo­vá­ní fy­zic­ké in­frastruk­tu­ry.
Fond Bent­ley iTwin Ven­tu­res bude in­ves­to­vat do spo­leč­nos­tí v raném a střed­ním sta­diu, které pro­ka­zu­jí schop­nost vy­ví­jet apli­ka­ce a ře­še­ní vy­u­ží­va­jí­cí a roz­ši­řu­jí­cí mož­nos­ti in­frastruk­tur­ních di­gi­tál­ních dvoj­čat, a to zejmé­na ve ve­řej­né sprá­vě, in­že­nýr­ských sí­tích, prů­mys­lo­vých od­vět­vích a in­frastruk­tur­ních sek­to­rech. Fond bude in­ves­to­vat do pří­le­ži­tos­tí, které mohou vy­u­žít plat­for­mu iTwin spo­leč­nos­ti Bent­ley a ote­vře­ných ná­stro­jo­vých sad, pod­po­ro­vat od­bor­né zna­los­ti te­ma­tic­kých před­mě­tů, ko­merč­ní spo­lu­prá­ce týmů nebo glo­bál­ní dosah a vzta­hy v rámci in­frastruk­tur­ní in­že­nýr­ské ko­mu­ni­ty.

Plat­for­ma iTwin po­sky­tu­je šká­lo­va­tel­ný ote­vře­ný zá­klad pro tech­nic­ké a ko­merč­ní ino­va­ce, který umož­ní ži­vé­mu eko­sys­té­mu tvo­ři­vě kom­bi­no­vat a pro­po­jo­vat to, co di­gi­tál­ní dvoj­ča­ta umožňují slož­kám in­frastruk­tu­ry. Pro­pri­e­tár­ní ana­ly­ti­ka, da­to­vé služ­by, ben­chmar­king a ko­merč­ní mo­de­ly in­frastruk­tu­ry nejsou v pří­mém hle­dáč­ku Bent­ley Sys­tems, ale ráda se bude po­dí­let na pří­pra­vě bu­dou­cích úspě­chů.
Bent­ley Sys­tems spo­lu­pra­co­va­la s pod­ni­ko­vým ka­pi­tá­lo­vým fon­dem Tou­ch­down Ven­tu­res na za­lo­že­ní fondu Bent­ley iTwin Ven­tu­res. Po­čá­teč­ní in­ves­ti­ce do Fu­tu­re­On byla ozná­me­na 16. října 2020.

Další informace najdete na www.BentleyiTwinVentures.com.


Mohlo by vás zajímat: