Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Hexagon kupuje D.P. Technology Corp.

Pondělí, 16 Listopad 2020 11:34

Tags: CAM | CNC | D.P. Technology | ESPRIT | Hexagon | Strojírenství

ESPRIT CAM-2047Spo­leč­nost He­xa­gon AB ozná­mi­la 29. října 2020 po­de­psá­ní smlou­vy o akvi­zi­ci spo­leč­nos­ti D.P. Tech­no­lo­gy, před­ní­ho vý­vo­já­ře a do­da­va­te­le CAM tech­no­lo­gií. Její sys­tém ESPRIT CAM je chyt­rým vý­rob­ním ře­še­ním pro ja­kou­ko­liv apli­ka­ci ob­rá­bě­ní. Je­li­kož pro­střed­nic­tvím jed­not­né­ho roz­hra­ní a pra­cov­ní­ho po­stu­pu pod­po­ru­je ja­kou­ko­liv třídu CNC stro­jů, po­sky­tu­je vy­so­ce vý­kon­né pro­gra­mo­vá­ní, op­ti­ma­li­za­ci a si­mu­la­ci CNC pro ši­ro­kou škálu apli­ka­cí přes­né vý­ro­by.

Ře­še­ní ESPRIT, pro­slu­lé stro­jo­vě op­ti­ma­li­zo­va­ným G-kódem (dráha ná­stro­je) bez úprav, vy­u­ží­vá si­mu­lač­ní plat­for­mu di­gi­tál­ní­ho dvoj­če­te k vy­mo­de­lo­vá­ní ho­to­vé­ho dílu, ná­stro­jů a CNC stro­je. Al­go­ritmy za­lo­že­né na umělé in­te­li­gen­ci eli­mi­nu­jí ma­nu­ál­ní za­dá­vá­ní dat a po­sky­tu­jí ope­rá­to­rům stro­jů větší jis­to­tu v tom, co se děje ve vý­rob­ním pro­stře­dí. Vý­sled­kem je zjed­no­du­še­né pro­gra­mo­vá­ní, pro­dlou­že­ná ži­vot­nost a vy­u­ži­tí ná­stro­je, zkrá­ce­né doby cyklů a vyšší pro­duk­ti­vi­ta.
Spo­leč­nost D.P. Tech­no­lo­gy byla za­lo­že­na v roce 1982, sídlí v Ca­ma­rillu v Ka­li­for­nii a ce­lo­svě­to­vě za­měst­ná­vá téměř 260 lidí na 27 pra­co­viš­tích. Spo­leč­nost je také za­stou­pe­na sítí 130 pro­dej­ců ve 44 ze­mích světa. Ře­še­ní ESPRIT je tak roz­ší­ře­né na spous­tě za­ří­ze­ní po celém světě. D.P. Tech­no­lo­gy se stane sou­čás­tí di­vi­ze Ma­nu­factu­ring In­tel­li­gen­ce. Do­kon­če­ní trans­ak­ce pod­lé­há re­gu­lač­ním schvá­le­ním. Tržby D.P. Tech­no­lo­gy v roce 2019 či­ni­ly 35 mi­li­o­nů eur.


Mohlo by vás zajímat: