Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Ideate Software vydal Ideate Automation pro Revit

Úterý, 24 Listopad 2020 10:41

Tags: Autodesk | BIM | Data | Ideate BIMLink | Ideate Software | Revit

Ideate BIMLink-2048Spo­leč­nost Ide­a­te Soft­ware, prů­mys­lo­vý AEC part­ner a au­to­ri­zo­va­ný vý­vo­jář Au­to­de­s­ku, ozná­mi­la vy­dá­ní Ide­a­te Au­to­mati­on pro Revit, skrip­to­va­cí­ho ná­stro­je pro po­u­ži­tí s Ide­a­te BIMLin­kem. Je na­vr­žen tak, aby vý­znam­ně sní­žil ná­kla­dy tím, že umož­ňu­je opa­ko­va­né, ča­so­vě ná­roč­né BIM úkoly s níz­kou úrov­ní běžet tiše na po­za­dí, což uvol­ňu­je ná­vr­há­ře a in­že­ný­ry pro práci na vyšší úrov­ni a hod­not­něj­ší práci. Jedná se o dů­le­ži­té ře­še­ní pro pod­ni­ky v ob­las­ti ar­chi­tek­tu­ry, stro­jí­ren­ství a sta­veb­nic­tví, které po­u­ží­va­jí soft­ware Au­to­de­sk Revit pro vel­ké nebo slo­ži­té pro­jek­ty in­for­mač­ní­ho mo­de­lo­vá­ní budov.

V pro­stře­dí Revit pro­jek­tu exis­tu­jí stov­ky úkolů, které lze do Ide­a­te Au­to­mati­on pře­nést. Soft­ware je op­ti­ma­li­zo­ván pro práci s Ide­a­te BIMLin­kem, který umožňuje uži­va­te­lům Re­vi­tu sta­ho­vat in­for­ma­ce ze sou­bo­ru do Micro­soft Ex­ce­lu pro úpra­vy a poté rych­le, snad­no a přes­ně pře­su­nout množ­st­ví přes­ných vý­sled­ných BIM dat zpět do Revit mo­de­lu.
Po­dí­vej­te se na krát­ká ukáz­ko­vá videa, kde na­jde­te pří­kla­dy kon­krét­ních au­to­ma­ti­zo­va­ných pra­cov­ních po­stu­pů Ide­a­te BIMLink:

Ide­a­te Au­to­mati­on je k dis­po­zi­ci za 995 USD na firmu. Je také za­hr­nut bez dal­ších ná­kla­dů do ba­líč­ku En­ter­pri­se.
Chce­te-li se do­zvě­dět více o pro­duk­tiv­ních ře­še­ních Ide­a­te Soft­ware Revit, na­vštiv­te je­jich webo­vé strán­ky.


Mohlo by vás zajímat: