Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Schneider Electric nasazuje autonomní mobilní roboty MiR500

Čtvrtek, 26 Listopad 2020 10:55

Tags: Automatizace | MiR | MiR500 | Palety | Přeprava | Robotika | Schneider Electric

MiR500 Schneider Electric Bukowno-1-2048Spo­leč­nost Mo­bi­le In­dustrial Ro­bots (MiR) ozná­mi­la na­sa­ze­ní mo­bil­ní­ho ro­bo­ta Mi­R500 ve spo­leč­nos­ti Schne­i­der Elect­ric In­dustries, ve vý­rob­ním za­ří­ze­ní Bu­kow­no v Pol­sku. Au­to­nomní mo­bil­ní ro­bo­ty pře­pra­vu­jí pa­le­ty se zbo­žím o hmot­nos­ti až 400 kg mezi vý­ro­bou a skla­dy, při­čemž po­má­ha­jí op­ti­ma­li­zo­vat in­ter­ní lo­gis­ti­ku, re­du­ko­vat pře­prav­ní ná­kla­dy a zlep­šit úroveň bez­peč­nos­ti. V roz­hod­nu­tí pro tech­no­lo­gii MiR hrála hlav­ní roli fle­xi­bi­li­ta, pra­cov­ní bez­peč­nost, pře­prav­ní nos­nost a jed­no­du­chost po­u­ži­tí.

Na zá­kla­dě ROI kal­ku­la­cí o sní­že­ní ná­kla­dů na in­ter­ní lo­gis­ti­ku a po­tře­bu palet od­ha­du­je zá­kaz­ník rych­lou ná­vrat­nost in­ves­ti­ce do tech­no­lo­gie mo­bil­ních ro­bo­tů. Na­sa­ze­ní mo­bil­ních ro­bo­tů schop­ných pře­pra­vy pro­duk­tů ve dvou vrst­vách na jedné pa­le­tě umož­ni­lo umís­tit do kamiónu více zboží. To po­má­há re­du­ko­vat pře­prav­ní ná­kla­dy a díky niž­ší­mu počtu palet op­ti­ma­li­zo­vat cel­ko­vé ná­kla­dy.

Robot Mi­R500 pra­cu­je 24 hodin denně ve třísměn­ném pro­vo­zu, při­čemž po­krý­vá 8 pře­prav­ních tras v prů­měr­né délce 140 metrů. Během jedné směny na­je­de robot 5,5–6 km. Po za­dá­ní úkolu od pra­cov­ní­ka skla­du robot vy­zved­ne prázd­nou pa­le­tu ve skla­du a pře­ve­ze ji na vý­rob­ní linku. Zde prázd­nou pa­le­tu od­lo­ží na rack a vy­zved­ne pa­le­tu na­lo­že­nou zbo­žím, kte­rou pře­pra­ví do skla­du. Pokud není ak­tu­ál­ně do­stup­ný žádný další úkol, au­to­ma­tic­ky od­je­de do na­bí­je­cí sta­ni­ce.
Mi­R500 je vy­ba­ven zdviž­ným mo­du­lem MiR Pallet Lift, který zjed­no­du­šu­je vy­zve­dá­vá­ní palet umís­tě­ných na MiR Pallet Racku. In­sta­lo­va­né I/O sen­zo­ry pro­po­je­né s Wi-Fi sítí po­sky­tu­jí in­for­ma­ce o ak­tu­ál­ní po­zi­ci ro­bo­ta, což do­vo­lu­je ne­u­stá­le mo­ni­to­ro­vat trasu pře­pra­vo­va­ných palet. Všech­ny in­for­ma­ce o ob­jed­náv­kách jsou do­stup­né v rámci in­ter­ní­ho pod­ni­ko­vé­ho sys­té­mu. Po ně­ko­li­ka mě­sí­cích os­t­ré­ho pro­vo­zu do­ká­za­li ve Schne­i­der Elect­ric op­ti­ma­li­zo­vat in­ter­ní pře­pra­vu do ta­ko­vé míry, že bylo možné za­po­jit ro­bo­ta MiR i do dal­ší­ho vý­rob­ní­ho pro­ce­su.
Pů­vod­ní AGV tech­no­lo­gie ne­u­možňovala ja­ké­ko­liv změny vý­rob­ní­ho na­sta­ve­ní a po­kaž­dé bylo nutné pře­kon­fi­gu­ro­vat celou ope­ra­ci. Díky fle­xi­bi­li­tě ro­bo­ta MiR mohl zá­kaz­ník re­or­ga­ni­zo­vat vý­rob­ní na­sta­ve­ní mno­hem rych­le­ji, bez do­da­teč­ných ná­kla­dů a bez nutné ex­ter­ní pod­po­ry.
O vyšší úroveň bez­peč­nos­ti se sta­ra­jí 360stupňové la­se­ro­vé ske­ne­ry, které ne­u­stá­le mo­ni­to­ru­jí okol­ní ob­jek­ty, za­ru­ču­jí nej­vyš­ší úroveň bez­peč­nos­ti na pra­co­viš­ti. MiR robot pra­cu­je bez­peč­ně i v dy­na­mic­kém pro­stře­dí – de­te­ku­je lidi i stro­je ve svém okolí a v pří­pa­dě po­tře­by se za­sta­ví či pře­káž­ku ob­je­de. 3D ka­me­ra a la­se­ro­vé ske­ne­ry jsou stan­dard­ním vy­ba­ve­ní všech ro­bo­tů MiR.
Úroveň bez­peč­nos­ti zvy­šu­je zvu­ko­vá a svě­tel­ná sig­na­li­za­ce. Před vstu­pem do míst­nos­ti, ve které se po­hy­bu­jí lidé, Mi­R500 upo­zorňuje na svou pří­tom­nost zvu­ko­vý­mi sig­ná­ly a po na­sta­ve­ném čase te­pr­ve poté vjíž­dí na pra­co­viš­tě. Během pro­vo­zu je osvět­len mod­rou bar­vou, která je ve Schne­i­der Elect­ric po­vin­ná pro všech­ny po­hy­bu­jí­cí se stro­je.
Ro­bo­ty MiR se vy­u­ží­va­jí i v dal­ších vý­rob­ních za­ří­ze­ní Schne­i­der Elect­ric v Bul­har­sku, Itá­lii a Fran­cii.

Video ze společnosti Schneider Electric Industries, z výrobního zařízení Bukowno v Polsku je dostupné zde.


Mohlo by vás zajímat: