Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

ROBOTY 2021: Ano, konference bude!

Pondělí, 30 Listopad 2020 19:26

Tags: Automatizace | Brno | Konference | Robotika | ROBOTY 2021 | Trade Media

Roboty 2020 IMG 8111-2049Le­toš­ní kon­fe­ren­ce Ro­bo­ty 2020 pro­běh­la jako jedna z mála díky svému led­no­vé­mu ter­mí­nu, kdy se o Co­vi­du-19 téměř nic ne­vě­dě­lo. I na příští rok je kon­fe­ren­ce na­plá­no­vá­na, a to přes­to, že jisté je jen to, že není ji­sté vůbec nic, ve dnech 26.–28. ledna 2021 v Brně i vir­tu­ál­ně. Mů­že­te tak už nyní zvá­žit, v ja­kých va­ri­an­tách se mů­že­te zú­čast­nit a zjis­tit, ja­kou roli budou mít ro­bo­ty v době, kdy jsou po­tře­ba. Pokud chce­te poz­nat sou­čas­nou praxi i stra­te­gic­ký vývoj v ob­las­ti prů­mys­lo­vé ro­bo­ti­za­ce a ještě ušet­řit za vstu­pen­ku, pak se re­gis­truj­te již le­tos. Jestli­že už víte, že chce­te jen vir­tu­ál­ní verzi, do konce roku zís­ká­te pří­stup se sle­vou.

Skoro by se chtě­lo říct, že je to dost na­iv­ní. Ale pří­pra­va tra­dič­ní kon­fe­ren­ce v tra­dič­ním ter­mí­nu včet­ně při­dá­ní ne­tra­dič­ní nad­stav­by dává po­řa­da­te­lům smysl. Třeba proto, že ro­bo­ti­za­ce může být jed­ním z pi­lí­řů udr­že­ní kon­ku­ren­ce­schop­nos­ti v do­bách tur­bu­lent­ních změn, které si kri­zo­vá doba pod­ma­ni­la. Jak ale při­pra­vit akci, když není jisté, jest­li bude po­vo­le­na osob­ní účast?

  • Všech­ny druhy re­gis­tra­cí pod­lé­ha­jí­cích účast­nic­kým po­plat­ků budou nyní plat­né ve výši k ceně vir­tu­ál­ní účas­ti. Fak­tu­ra bude vy­sta­ve­na jako zá­lo­ho­vá v lednu (se stá­lou mož­nos­ti zru­še­ní v pří­pa­dě, že vám fi­nál­ní va­ri­an­ta účas­ti ne­bu­de vy­ho­vo­vat).
  • Počet vstu­pe­nek na fy­zic­kou část bude ome­zen (dle v tu dobu ak­tu­ál­ní­ho na­ří­ze­ní vlády).
  • Re­gis­tra­ce s fy­zic­kou účas­tí budou po­tvr­ze­ny s blí­ží­cím se ter­mí­nem akce v lednu 2021 (na zá­kla­dě po­vo­le­né ka­pa­ci­ty ur­če­né vlá­dou, upřed­nost­ně­ny budou dří­věj­ší re­gis­tra­ce).
  • I když po­řa­da­te­lé věří, že fy­zic­ké se­tká­ní čás­teč­ně mož­né bude, tak vir­tu­ál­ní verze bude kom­plet­ně si­mu­lo­vat kaž­do­roč­ní zá­ži­tek z akce

Obsah vždy do­sta­ne­te v nej­vyš­ší možné kva­li­tě pro­ve­de­ní i té­mat. Na­víc je­den den z cel­ko­vě tří­den­ní akce je na­bí­zen vir­tu­ál­ně plně zdar­ma.

Při­hlá­sit se mů­že­te na tři kon­fe­renč­ní dny, ale také na jed­not­li­vé části dle svých mož­nos­tí a te­ma­tic­ké­ho zájmu. Fy­zic­ky i vir­tu­ál­ně, pros­tě hyb­rid­ně. Nebo lépe Ro­bo­Hyb­rid­ně!

Rezervace vstupenek

 


Mohlo by vás zajímat: